55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI VE İNFLAMATUVAR KURU GÖZ HASTALIĞI İLİŞKİSİ
SEZER HACIAĞAOĞLU 2 FEHİM ESEN 3 MİRAÇ AYŞEN ÜNSAL 1

1- SBÜ SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2- SBÜ SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ
3- İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ
 
Amaç:

Gerilim Tipi Baş Ağrısı (GTBA); basınç-sıkışma tarzında, günlük aktiviteyi durdurmayacak orta şiddette, sıklıkla bilateral, bulantı kusmanın eşlik etmediği baş ağrısı tipidir. Primer baş ağrıları içerisinde en sık görülen ve toplumsal maliyeti en yüksek olan baş ağrısıdır. Patogenezinin multifaktöryel olduğu düşünülmektedir. Özellikle periferal, miyofasiyal, santral ve inflamatuvar mekanizmalar öne sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı GTBA ile inflamatuvar kuru göz hastalığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Bu prospektif, kontrollü çalışmaya; nöroloji kliniğinde tanı konulmuş 30 GTBA hastası (24kadın, 6erkek, ortalama yaş: 40.015.4) ve 58 kontrol hastası (40 kadın, 18 erkek, ortalama yaş: 43.67.3) dahil edilmiştir. Tüm hastalarda detaylı oftalmolojik muayenenin ardından, anestezisiz Schirmer I testi ve göz yaşı kırılma zamanı (TBUT) ile kuru göz bulguları değerlendirdi. Ayrıca hastaların subjektif şikayetleri oküler yüzey hastalık indeksi (OSDI) skoru ile dökümante edilmiştir.

Bulgular:

Gruplar arasında; yaş, cinsiyet ve görme keskinliği benzerdi (p=0.338, p=0.421, p=0.167). GTBA grubunda TBUT değerleri kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak kısa bulundu (9.1 4.0sn vs. 15.6 9.7sn, p=0.001). Benzer şekilde Schirmer 1 testi sonuçları da GTBA grubunda daha düşük olma eğilimi gösterdi (13.5 9.5mm vs. 15.6 9.4mm), ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.291). Hastaların subjektif şikayetleri incelendiğinde GTBA grubunda OSDI skorlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı (35.1 19.8 vs. 17.5 11.1, p=0.001).

Sonuç:

Literatürde kuru göz ile de ilişkisi bilinen IL-1b ve IL-8 gibi inflamatuvar sitokinlerin serum seviyelerinin GTBA hastalarında yüksek olduğu bildirilmiştir. Biz bu çalışmada GTBA hastalarında hem objektif muayenede, hem de hastaların sübjektif şikayetleri ile kuru göz bulguların arttığını gözlemledik. Bu iki hastalıktaki ortak inflamatuvar mekanizmaların inflamatuvar kuru göz hastalığını tetiklemesi olası görülmektedir.