55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MULTİPLE KRANYAL SİNİR TUTULUMU İLE PRESENTE OLAN KLL OLGUSU
HANİFE KÜÇÜKYILDIZ 1 FİGEN GÖKÇAY 1 NEŞE ÇELEBİSOY 1

1- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Multiple kranyal sinir tutulumu ile gelen hastalara tanısal yaklaşım oldukça kapsamlıdır. Kliniğimizde multiple kranial sinir tutulumu ile başvuran bir olgumuzu sunuyoruz Olgu : 46 yaşında bilinen DM olan erkek hasta ,3 ay önce sol kulakta ağrılı veziküler lezyonlar +, işitme kaybı , baş dönmesi-dengesizlik ,solda periferik tipte fasial paraliz ile KBB kliniğinde Ramsay Hunt Sendromu tanısı almış, asiklovir kullanmış . Polikliniğimize son 10 gündür sağ gözde daha belirgin olan her iki gözde bulanık görme şikayeti ile başvurdu. Muayenesinde ; IR sağda azalmış , vizyon sağda 0,8 , solda 0,9 , göz dibinde bilateral optik disk sınırları silik , ödemli görünümde , görme alanında bilateral konsantrik daralması olduğu görüldü.Hastada geçirilmiş Ramsay Hunt Sendromuna sekonder solda 7. Ve 8. kranial sinir tutulumu ve yeni gelişen bilateral optik sinir etkilenimi mevcuttu. Kontrastlı kranyal MRG , MRG venografisi normaldi, LP yapıldı , BOS açılış basıncı normal sınırlardaydı , protein yüksekliği dışında(66) ek patoloji saptanmadı.BOS flowsitometrisinde atipik T hücreleri tespit edildi, sitolojik incelemesinde çok sayıda küçük lenfosit morfolojisi ile uyumlu hücreler olduğu görüldü. Hasta hematoloji bölümüne danışıldı , kronik lenfositer lösemi olarak değerlendirildi , ileri tetkik ve tedavisi planlandı. Olgumuzu multiple kraniyal sinir tutulumlarında etiyolojik yaklaşımda flowsitometrenin önemini vurgulamak için sunmayı uygun bulduk.