55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN DİRENÇLİ STATUS EPİLEPTİKUS HASTALARINDA IV KETAMİN TEDAVİSİNİN ETKİNLİK VE GÜVENLİĞİ
DORUK ARSLAN 1 ETHEM MURAT ARSAVA 1 MEHMET AKİF TOPÇUOĞLU 1 NEŞE DERİCİOĞLU 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA
 
Amaç:

Status epileptikus (SE) ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilen nörolojik acil durumlardan biridir. IV anestetiklere rağmen 24 saat boyunca nöbetlerin kontrol edilememesi halinde hastaya dirençli SE (DSE) tanısı konur. Son yıllarda DSE tedavisinde ketamin (KET) kullanımı giderek artmaktadır. Bu çalışmada, nöroloji yoğun bakım ünitesinde (NYBÜ) DSE nedeniyle izlenirken IV KET tedavisi alan hastalarda KET etkinliği ve yan etki profili incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem:

Son 10 yılda Hacettepe Üniversitesi NYBÜ’nde SE tanısıyla izlenen tüm hastalar geriye dönük olarak taranmış, bu hastalardan IV KET tedavisi uygulananlar çalışmaya alınmıştır. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, SE etiyolojisi, MRG ve EEG bulguları, KET öncesi kullanılan antiepileptik ilaç (AEİ) ve anestetik ajanların (AA) sayısı, KET infüzyon süresi ve dozu, KET uygulamasının SE üzerindeki olası etkinliği ve tedavi sırasında karşılaşılan yan etkiler araştırılmıştır.

Bulgular:

Yedi hastada (4E, 3K; yaş:44-86 yıl; GKS:tümü 3) KET kullanılmıştı. SE etiyolojileri ensefalit (n=4), serebrovasküler olay (n=2) ve hipoksik iskemik ensefalopati (n=1) idi. KET maksimum infüzyon hızı 1,5-5 mg/kg/saat; uygulama süresi 5-18 gün arasındaydı. Hastalar izlem sırasında 3-5 farklı AEİ almaktaydı. KET dışında hastalar 1-3 sayıda farklı AA kullanmıştı. İki hastaya ek olarak kortikosteroid tedavisi uygulanmıştı. 4 hastada (%57) KET ile EEG deşarjlarında baskılanma gözlenirken 3 hastada değişiklik olmadı. Son izlemde hastaların mRS’ları 4-6 arasındaydı. Bir hastada karaciğer fonksiyonları bozuldu, ancak KET ile ilişkisi tam olarak kurulamadı.

Sonuç:

Çalışmamızda KET olası etkinliği %60 dolayındadır. Bu rakam literatürde bildirilen %36-100 aralığındadır. KET kullanımının prognoz üzerine olumlu etkisi olmamakla birlikte tüm olguların kritik hastalar olduğu dikkate alınmalıdır. KET, yan etki profili açısından oldukça güvenli bulunmuştur.