55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DİFFÜZ ORTA HAT GLİOMU VE TAKLİT EDEBİLECEĞİ HASTALIKLAR
BADE GÜLEÇ 1 ESRA KOÇHAN 1 ZEYNEP ECE KAYA GÜLEÇ 1 SABAHATTİN SAİP 1 CENGİZ YALÇINKAYA 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
 
Olgu:

Giriş ve Amaç: Radyolojik olarak genellikle bilateral lokalizasyonlu, özellikle mezial temporal yapıların (hipokampus ve amigdala) etkilendiği T2-FLAIR hiperintens görünümle karakterize olan MRG anormallikleri otoimmün limbik ensefalit, herpes simpleks ensefaliti veya temporal tümörler gibi hastalıklarda bulunabilir. LE ve mezial temporal glioma arasındaki nöroradyolojik benzerlik klinik pratikte nadir görülen bir sorun değildir. Bu olgu sunumunda amacımız patolojik olarak grade 4 diffüz orta hat gliomu tanısı alan bir hastanın yanıltıcı ayırıcı tanılar açısından klinik ve radyolojik bulgularını tartışmaktır. Olgu sunumu: Normal doğum, normal büyüme gelişmesi olan 14 yaşında kadın hasta; 6 aydır boş bakma, aynı şeyleri tekrar tekrar yaşama hissi nedeniyle diğer bir Nöroloji polikliniğine başvurduğunda çekilen kranial MRda talamik bilateral- simetrik T2-FLAIR hiperintens lezyonlar görülmüş, ön planda metabolik süreçler düşünülmüş ve çocuk metabolizmaya yönlendirilmiş. Yapılan tetkiklerinde vaskülit paneli, tiroid fonksiyon testleri ve Wilson açısından negatif bulunmuş. Nöbetleri devam eden ve kliniğimize başvuran hastanın yapılan EEGsinde solda belirgin her iki fronto-temporal bölgede diken/keskin-yavaş dalga paroksizmleri görülmüş, çekilen kontrol MRında her iki talamusta, hipokampus, amigdala ve parahipokampal girusta hafif ekspansil karakterde kontrastlanma göstermeyen diffüz T2/FLAIR sinyal artışları izlenmiş. Otoimmün ensefalit ön tanısıyla interne edilen hastaya yapılan BOS tetkiklerinde patolojik bulgu saptanmadı. Beyin ve tüm vücut PET-CT’de malignite bulgusu rastlanmadı. 10 gün 1000 mg intravenöz metilprednizolon ve 0.4mg/kg/5 gün intravenöz immunglobülin tedavileri alan hastanın tedavi sonrası kontrol kranial MRında regresyon olmaması nedeniyle lezyonlarının natürünün belirlenmesi açısından sağ temporal lob biyopsisi yapılmış ve biyopsi sonucu grade 4 diffüz orta hat glioma olarak sonuçlanmıştır. Hasta inoperabl olarak kabul edilmiş, kemoterapi ve eş zamanlı radyoterapi planlanmıştır. Tartışma ve sonuç: Bilateral talamik-temporal lob tutulumu olan hastalarda eşlik eden nöbet varlığı, subakut progresif başlangıç ön planda ilk olarak otoimmün ensefaliti düşündürse de immunoterapi sonrası klinik ve/veya radyolojik yanıtın olmaması halinde ayırıcı tanıdaki diğer patolojiler (herpes ensefaliti, düşük gradeli gliomlar, paraneoplastik süreçler, metastaz…) mutlaka ekarte edilmelidir.