55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
POSTERİOR SEREBELLAR ENFARKTA BAĞLI GELİŞEN BİLİŞŞSEL VE DUYGULANIMSAL ETKİLENME
ECE GÖK-DURSUN 1 ÖZGE BERNA GÜLTEKİN-ZAİM 1 MEHMET ERSİN TAN 1 IŞIN ÜNAL-ÇEVİK 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA, TÜRKİYE
 
Olgu:

GİRİŞ: Serebellum, denge ve ince motor hareketlerden sorumlu bir yapı olarak bilinmektedir. Ancak son yıllarda, sensorimotor, vestibuler, kognitif, emosyonel-sosyal-psikolojik ve otonomik fonksiyonlarla da ilişkili olduğuna ait veriler mevcuttur. Motor kontrolü düzenlediği gibi bilişsel ve emosyonel faaliyetleri de kontrol etmektedir. OLGU: 56 yaşında erkek hasta akut gelişen ve 1 aydır olan zihinsel yavaşlama, duygulanımda küntleşme, hareketlerde yavaşlama, yürürken dengesizlik şikâyeti ile başvurdu. Serebellar testleri becerikli olan hastanın motor muayenesinde alt ekstremite proksimallerinde hafif defisit saptandı. Nöropsikometrik değerlendirmede MMT: 25/30, Yönelim:10/10, Kayıt Hafızası: 3/3, Dikkat ve Hesap Yapma:1/5, Hatırlama:1/3, Lisan: 9/9 saptandı. Genel bilişsel performansı normal, orta derecede depresif özellik mevcuttu. Belleği ve uzaysal görsel becerileri normal, dikkati ve yürütücü işlevlerinde hafif derecede bozukluk görüldü. Hızlı başlangıç, aile öyküsü olmaması, düşünce içeriğinden ziyade, vejetatif alanda depresif semptomlarının olması nedeniyle, psikiyatri tarafından ön planda organik etiyolojiler düşünüldü. Paraneoplastik, limbik ensefalit panelleri negatif geldi. Beyin MRG’de sol serebellum posterior kesiminde multipl enfarktlar izlendi. Hastaya uygulanan Serebellar Kognitif Afektif Sendrom (CCAS) skalasında 10 testten ikisinde başarısızdı. Hastaya profilaktik antiagregan tedavi başlandı. TARTIŞMA: CCAS yürütücü işlevler, visuospasyal işleme ve dil becerisinde defisit ve duygu durum düzenlenmesinde bozulma ile karakterize bir sendromdur. İlk olarak 2016 yılında, Scmahmann tarafından anatomik ve klinik özellikleri tanımlanmıştır. Anterior lob hasarında; motor sendrom (ataksi ve dismetri ) ile hastalar prezente olurken posterior lob hasarında; CCAS ile prezente olmaktadırlar. Akut vermis ve fastigial nükleus enfarktı ise ani başlayan panik bozukluk, patolojik gülme ve ağlama şeklinde kendini gösterebilmektedir. Akut gelişen bilişsel ve affektif bozuklukların ayırıcı tanısında serebellar lezyonların da olabileceği akılda tutulmalıdır.