55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MONOKLONAL ANTİKOR TEDAVİSİ ALTINDAKİ MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA YAN ETKİ PROFİLİ : GERÇEK YAŞAM VERİSİ
NUR YÜCEYAR 1 MELTEM BAKLAN 1 RASİM TUNÇEL 1 ÖZGÜL EKMEKCİ 1

1- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD
 
Özet:

AMAÇ: MS’ de güçlü terapötik ajan olan, farklı etki mekanizmalarına sahip olmasına karşın benzer ve farklı yan etkileri(YE) olan monoklonal antikorların(MAB) gerçek yaşamda güvenlik profilleri elde edilmek istenmiştir. METHOD: Ege Üniversitesi MS Ünitesinde takipli MS hastalarında natalizumab, alemtuzumab, rituksimab ve okrelizumab güvenlik profilleri gözden geçirilmiştir. SONUÇLAR: Güvenlik analizleri natalizumab(n = 21), okrelizumab (n = 95), rituximab(n = 4) ve alemtuzumab(n = 1) ile tedavi edilen 121 hastayı içermekteydi. İnfüzyonla ilgili reaksiyonlar (İİR), MAB kullanan hastalarda en yaygın YE idi. Natalizumab, rituksimab ve okrelizumab alıcılarında infüzyonla ilişkili reaksiyonların oranı sırasıyla% 19 ,% 10 ve% 18 idi. İİRlerin çoğu hafif veya orta şiddette idi. İlk dozdan sonra rapor edildi ve daha sonraki uygulamalarla azaldı.Hastalarımızdaki İİR, havuzlanmış Ocrelizumab 2 faz çalışmasındaki hastalardan daha az gözlemlendi (sırasıyla % 18e karşı% 34.3 ve% 39.9). Hastalarımızdaki şiddetli İRR yine Ocrelizumab faz çalışmalarındakinden daha az sık olarak (%1.04 e karşı % 2,4) gözlendi. Farenjit, herpetik enfeksiyon ve idrar yolu enfeksiyonu oranı ve şiddeti, genellikle kontrollü çalışmalarla tutarlıydı. Hastalarımızda herpes enfeksiyonu insidansı ocrelizumab 2 faz çalışmasında görülme sıklığına benzerdi (sırasıyla% 5,2 e karşı % 5,9 ve% 4,7). 12 basamaklı Alemtuzumab desentizasyon protokolü; , atopik dermatit öykülü, ilk kürde ciddi İİR gelişen bir hastada 1 yıl sonra başarılı bir şekilde 2. Küründe de uygulandı. SONUÇ: MAB’lar genel olarak tolore edilir, yan etki nedeniyle kesilme oranları düşüktür. Alerjik astım veya atopik dermatit öyküsü olan hastalar IIR açısından dikkat edilmesi gereken hasta grubudur. 12 aşamalı duyarsızlaştırma protokolü, özellikle bu hastalar için IRRyi minimize etmek için bir seçenektir. Sözcük sayısı nedeniyle atılmış olanlar AMAÇ:. Monoklonal antikorlar (MAB), MS’de uygulanan güçlü terapötik ajanlardır . Farklı etki mekanizmalarına sahip olmakla birlikte hem ortak hem de farklı yan etkileri(YE) vardır. Takipte tüm hastalarda, anlamlı karaciğer hasarı, ciddi lenfopeni, malignite ve ilerleyici multifokal lökoensefalopati görülmedi. Faz III OPERA çalışmasından 1 hasta ve Faz IV Casting Çalışmasından 3 hasta dahil edildi. Hastalarımızdaki şiddetli IRR yine ORATORIO çalışmalarında okrelizumab ile tedavi edilen hastalara benzer (sırasıyla% 1.04,% 1.2) ve OPERA çalışmalarındaki hastalardan daha az sık (sırasıyla 1.04,% 2,4)daydı. Farenjit, herpetik enfeksiyon ve idrar yolu enfeksiyonu oranı ve şiddeti, genellikle kontrollü çalışmalarla tutarlıydı. Hastalarımızda herpes enfeksiyonu insidansı OPERA ve ORATORİO izlerinde görülme sıklığına benzerdi (sırasıyla% 5,2 ve% 5,9 ve% 4,7). 12 basamaklı Alemtuzumab desentizasyon protokolü atopik dermatit öykülü ilk kürde ciddi İİR gelişen bir hastada 12 ay sonra başarılı bir şekilde 2. Kürü de uygulandı.