55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PSİKOJENİK NONEPİLEPTİK NÖBETLERDE AĞRI ALGISI VE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI İLİŞKİSİ
BENGİ GÜL TÜRK 1 GÖZDE AKBABA 2 S. NAZ YENİ 3

1- ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ISTANBUL
2- BAYBURT DEVLET HASTANESİ
3- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Psikojenik nonepileptik nöbetler (PNES) epilepsi merkezlerinde yaygın başvuru nedenleridir. Epileptik nöbetler ile ayırıcı tanıya giren bu paroksizmal bozukluğun altta yatan duygudurum bozuklukları ile ilişkisi gösterilmiştir. Artan ağrı algısı ile yüksek anksiyete düzeyi arasında bağlantı olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Bu verilerin ışığında; PNESli hastalarda ağrı algısı ve anksiyete düzeyi ile birlikte duygudurum bozukluklarının varlığınının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza cinsiyet ve yaş uyumlu 100 PNESli hasta (n = 100) ve 50 sağlıklı kontrol (n = 50) dahil edilmiştir. Tüm katılımcıların demografik özellikleri kaydedilmiştir. Hasta grubu için nöbet başlangıç yaşı, tetikleyici faktörler, eşlik eden motor komponentler, nöbetle ilişkili yoğun bakım ünitesinde yatış ve tedaviler gibi nöbetlerin özellikleri de kaydedilmiştir. Katılımcılara Beck depresyon envanteri (BDI), Beck Anksiyete envanteri (BAI), çocukluk çağı travma anketi (CTQ-28) uygulanmıştır. Ağrı algısı, katılımcılar oturma pozisyonundayken, manşona kademeli olarak artan basınç uygulanarak değerlendirilmiştir. Basınç, yaklaşık 180 mmHg iken katılımcılardan görsel analog skala (VAS) kullanarak ağrılarını değerlendirmeleri istenmiştir.

Bulgular:

BDI, BAI skorları PNES grubunda kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Toplam CTQ-28 skoru PNES ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık göstermemiştir. VAS skorları PNES grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak artmış olarak bulunmuştur. PNES grubu içinde; BAI skorları VAS skorları ile koreledir. Ancak, VAS skorları ile BDI ve CTQ skorları arasında bir ilişki bulunamamıştır.

Sonuç:

Ağrı algısında, depresyon ve anksiyete gibi duygudurum bozukluklarının önemli rolü olduğu gösterilmiştir. Ağrılı uyaranlara karşı aşırı tepkinin, artan endişe düzeylerinden kaynaklanabileceğini destekleyen çalışmalar mevcuttur. Bizim çalışmamızda da PNESli hastalarda hem anksiyete düzeyi hem de VAS skorları birbirleri ile doğru orantılı olarak yüksek saptanmıştır. Bu bulguların, hastaların tedavisinde yol gösterici olabileceği düşünülmüştür.