55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ÇANAKKALE İL MERKEZİNDE HORLAMA PREVALANSI VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Selma AKSOY 1 Esen EKER 2 Handan Işın ÖZIŞIK KARAMAN 1

1- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 
Amaç:

Uyku;gerek fiziksel ve zihinsel sağlığımız gerekse yaşam kalitemiz üzerinde önemli bir role sahiptir.‘Uyku-Uyanıklık Bozuklukları’sınıflamasında solunumla ilişkili uyku bozuklukları grubunda en sık görüleni obstrüktif uyku apne sendromu(OUAS)olup OSAS’ın en sık görülen belirtisi ise horlamadır.Horlama her ne kadar altta yatan OUAS’nin önemli bir belirtisi olsa da aynı zamanda hem kişinin kendisinin hem de yatak partnerinin uyku kalitesini olumsuz olarak etkileyen sosyal bir sağlık problemidir.Bu çalışmanın amacı;horlamanın,bireylerin sosyodemografik özellikleriyle ilişkisini inceleyerek toplumda görülme sıklığını saptamaktır.

Gereç ve Yöntem:

Kesitsel tipteki bu epidemiyolojik çalışma,Çanakkale şehir merkezindeki 622yetişkinden oluşan evreni teslim eden bir örneklemde yapılmıştır.Çalışmada;sosyodemografik özellikler,uyku bozuklukları,epworth uykululuk ölçeği ve uyku hijyen indeksi bölümlerinden oluşan kişisel soru formu,kişilere yüzyüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır.Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS yazılımı versiyon 20.0 kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular:

Horlama prevalansı%58,5(n=364)saptandı.Erkeklerde kadınlara göre daha sıktı(%63,9vs%53,1,p=0,06).Çalışmamızda horlama sıklığının 40yaş ve üzeri bireylerde anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı(p<0,001).Horlama derecesi sorgulandığında;sıklığına göre sırasıyla %30,4(n=189)1. derece,%17,2(n=107)2. derece,%5,1(n=32)3. derece,%5,8(n=36)4. derece olarak saptandı.Horlama sıklığı sigara içenlerde içmeyenlere göre daha yüksekti(%61,3vs%56,8) ancak çalışmamızda istatistiksel anlamlılık saptanmadı(p=0,260).Horlayan bireylerde vücut kitle indeksi ortalaması anlamlı olarak daha yüksekti(27,31±4,62,p<0,001).Kronik hastalığı olanlarda olmayanlara göre horlama anlamlı düzeyde yüksek bulundu(p<0,001).İki ve üzeri kronik hastalığı olanlarda horlama sıklığı bir kronik hastalığı olanlara göre daha yüksekti(p=0,024).Epworth uykululuk ölçeği ve uyku hijyen indeksi sonuçları değerlendirildiğinde çalışma grubumuzda horlayan bireyler ile horlamayanlar arasında anlamlı fark saptanmadı(p<0,05).

Sonuç:

Sonuç olarak bireylerin kendisi tarafından bildirilen horlama,toplumda sık olarak karşılaşılan bir sağlık problemidir.Horlamanın yaş ve kilo artışı ile birlikte sıklığının artması ve kronik hastalıklar ile olan ilişkisi göz önüne alındığında daha ayrıntılı sorgulanmalı ve tetkik edilmelidir.