55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İDİYOPATİK İNTRAKRANİYAL HİPERTANSİYON’DA DEMOGRAFİK VERİLER VE KLİNİK ÖZELLİKLER
ELİF SÖYLEMEZ 1 SİNEM YAZICI AKKAŞ 1 NURHAN KAYA TUTAR 1 NİLÜFER KALE 1

1- BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

İdyopatik intrakranial hipertansiyon (İİHT) ventrikülomegali, yer kaplayan lezyon, infeksiyon, malignite gibi patolojilerin eşlik etmediği, sebebi bilinmeyen artmış kafa içi basınç artışı tablosudur. Baş ağrısı, bulanık görme, kulakta uğultu başlıca semptomlarıdır. Papil ödem ve kranial sinir patolojileri dışında nörolojik muayene normaldir. Beyin görüntülemelerinde artmış basınca bağlı empty sella, göz küresi arka sınırında düzleşme, optik sinir kılıfında genişleme, transvers sinüslerde daralma görülmektedir. Artmış beyin omurilik sıvısı (BOS) açılış basıncına rağmen BOS biyokimyası normaldir. Görme kaybı, yaşam kalitesini bozan baş ağrısı gibi semptomlarla seyreden bu tablonun, uzun dönem takiplerini paylaşarak tetikleyici faktörleri, demografik ve klinik verileri, tedaviye uyumu, uyumun önündeki engelleri değerlendirmek hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem:

2009-2019 yılları arasında takip edilen İİHT tanılı 104 hasta retrospektif olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Yaş, cinsiyet, beden-kitle indeksleri, başvuru yakınmaları, ortalama tanı alma süresi, tetikleyici faktörler, eşlik eden hastalıklar, nörolojik muayene bulguları, tedavide kullanılanlar ve yan etkileri, tedavi yanıtlarıyla remisyon süreleri ve relapslar incelenmiştir.

Bulgular:

İİHT tanılı 104 hastada kadın erkek oranı 12/1 (96/8)’dir. Kadınların yaş ortalaması 36.9, erkeklerin ise 35.5’dur. Tanı alma süresi kadınlarda 10, erkeklerde 11.8 aydır. Baş ağrısı kadınlarda 87/96 (%90,6), erkeklerde 6/8 (%75) oranında görülmektedir. Obezite oranı %51’dir. Medikal tedavi altında remisyonda olanların oranı %35.5, ilaçsız remisyonda olanların oranı ise %22.1 idir. 2 hastaya lumboperitoneal şant, 1 hastaya ventriküloperitoneal şant, 1 hastaya optik sinir fenestrasyonu tedavileri uygulanmıştır.

Sonuç:

Kalıcı vizyon kaybı başta olmak üzere yaşam kalitesini bozabilecek semptomlara sebep olan İİHT’da kilo kontrolü, medikal tedavinin takibi, gerektiği durumlarda cerrahi müdahale için yakın klinik takip gerekmektedir.