55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NÖRO-İMMÜNOLOJİK HASTALIKLARDA TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE 5 YIL-60 HASTA TAKİP SONUÇLARI
FERDA İLGEN USLU 1 AZİZE ESRA BAŞAR GÜRSOY 1

1- BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSTİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Merkezimizde nörolojik hastalıklarda yapılan terapötik plazma değişimi (TPD) sonuçlarını, güvenliğini ve uygulanabilirliğini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

2014-2019 arasında üçüncü basamak hastanemizde Transfüzyon Tıbbı bölümünde nöroloji hastaları için yapılan TPD prosedürlerinin retrospektif analizini yaptık.

Bulgular:

Hastanemizde TPD prosedürü 315 hastaya toplam 1551 kez uygulanmıştı. Altmış(%19) nöroloji hastasına (24 kadın, ortalama yaş 51,5±17,05) toplam 414 TDP prosedürü uygulandı, ortalama seans sayısı 6,2(3-12)’di. Bunların 7’sinde aralıklarla 2, ikisinde 4 kez TDP yapıldı. Genel yanıt oranı %37,2’di. TPD sonrası fonksiyonel durum tam düzelme(n:3), kısmi düzelme (n:19), stasyoner (n:28), exitus (n:10) şeklindeydi. Hastalıkların dağılımı Gullian Barre sendromu (GBS, n:26), myastenia gravis (MG,n:8,1 antiMuSK+), otoimmun ensefalit (n:6), nöromiyelitis optika (NMO,n:5), transvers myelit (n:5), vaskülit(n:3), kronik demyelinizan inflamatuar polinöropati (n:2), multipl skleroz(n:2), Morvan sendromu(n:1), myeloradikülit(n:1) ve polimiyozit(n:1) şeklindeydi. Klinik olarak daha ağır, hızlı progresyon gösteren 7 hastada (%11,6) TDP ilk tedavi yöntemi olarak seçilmişti. Üçünde tam düzelme olmuştu ki serimizde tam düzelme sağlanan hastaların tamamı bu gruptaydı. Kalan 53 hastada intravenöz immünglobulin ve/veya streoid ilk tedavilerdi. Yetersiz yanıt nedeniyle ortalama 9,7 gün (±6,9;4-30) sonra TPD’e geçilmişti. TPD ile ilişkili 6 hastada majör komplikasyon saptandı (%10). Bunlar anaflaksi, trombositopeni ve katater enfeksiyonuydu, hiçbirinde tedavi kesilmesi gerekmedi. Direk TDP yapılan hastaların yatış süresi 28 (±13,1;10-50), ek TDP yapılanlarınsa 33 (±19;6-120) gündü (p:0.01).

Sonuç:

Tersiyer merkez olan hastanemizdeki deneyimlerimiz antikorla ilişkili çok çeşitli nörolojik hastalıklarda TPD etkili-güvenli, özellikle ilk tedavi seçeneği olarak seçilirse başarı oranı yüksek bir tedavi olduğunu desteklemiştir. Uygun merkezlerde, iyi seçilmiş hastalarda ilk tedavi olarak uygulanırsa hastanede yatış süreleri de kısaltılabilir. Prosedürle ilişkili risk ve komplikasyonlar azdır ve kolay yönetilebilirdir.