55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI GELİŞEN POLİNÖROPATİ TEDAVİSİNDE IVIG KULLANILAN OLGU
AYŞE BEYZA BİLGİN 1 RAHŞAN ADVİYE İNAN 1 BANU ÖZEN BARUT 1

1- İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Özet:

GİRİŞ Bariatrik cerrahide artışla birlikte, en sık periferik nöropati olmak üzere, miyotonik sendrom, miyelopati, yanan ayak sendromu, meraljia parestetika, lumbosakral pleksopati ve Wernicke-Korsakoff ensefalopatisinin de dahil olduğu birçok nörolojik hastalık da klinikte daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olguda Sleeve gastrektomi sonrası polinöropati (PNP) gelişen ve intravenöz immunglobulin (IVIG) tedavisinden kısmi fayda gören hasta sunulacaktır. OLGU 4 ay önce Sleeve Gastrektomi operasyonu öyküsü olan 28 yaşında kadın hasta, operasyon sonrası yeme bozukluğu, amenore ve 3-4 haftadır düşmelere ek olarak son 1 haftadır yürüyememe ile başvurdu. Alt ekstremitelerde proksimalde -5/5, distalde 4/5 ve ayakta 3/5 motor kuvvet mevcuttu. Alt ekstremite distallerinde hipoestezi ve paresteziye ek olarak vibrasyon duyusu ve derin tendon refleksleri alınamadı. Nutrisyonel PNP öntanısı ile hastaya yapılan BOS incelemesinde protein 40 mg/dl bulundu ve kültürde üreme izlenmedi. EMG’de duyusal motor liflerin etkilendiği simetrik aksonal PNP izlendi. Hastaya tiamin ve yağda eriyen vitamin replasmanı yapıldı. Taburculuktan 3 hafta sonra yapılan kontrolde motor defisitte artış izlenen ve EMG bulguları kötüleşen hastaya toplamda 2gr/kg olacak şekilde IVIG infüzyonu yapıldı. IVIG tedavisinin ardından hasta alt ekstremite p: -5/5, d: 4/5, ayak: 3/5 olarak taburcu edildi. Hastanın 6. ay kontrol EMG’sinde belirgin düzelme olmamakla birlikte ayak dorsifleksiyonundaki güçsüzlük dışında muayene bulgusu izlenmedi. TARTIŞMA Nutrisyonel nörolojik hastalıkların patogenezinde en sık tiamin, B12, vitD, vitE ve folat eksikliği suçlanmaktadır. Asemptomatik hastalarda dahi, erken tanı ile geridönüşümsüz nörolojik hasardan kaçınılabileceği için 6 ayda bir kapsamlı vitamin ve mineral düzeyi ölçümü yapılması önerilmektedir. Tedavi net olarak belirlenememiş olmakla birlikte vitamin replasmanı, IVIG infüzyonu ve IV steroid uygulanması, uygun hastalarda önerilmektedir.