55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ’NİN ALEMTUZUMAB GERÇEK YAŞAM VERİSİ
ATAKAN AYDOĞAN 1 TUNCAY GÜNDÜZ 1 MURAT KÜRTÜNCÜ 1 MEFKURE ERAKSOY 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
 
Amaç:

Alemtuzumab multipl skleroz (MS) hastalarında CD52 antijeni üzerinden etkisini göstererek, T ve B hücrelerinin deplesyonuna yol açan monoklonal bir antikordur. Bu çalışmada, kliniğimizde alemtuzumab tedavisi almış hastalarda etkinlik ve güvenlik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Retrospektif olarak Ekim 2017-Eylül 2019 arasında alemtuzumab alan hastaların demografik, klinik, laboratuvar ve radyolojik verileri toplandı. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası klinik verileri karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya 8’i bir, 11’i iki kür alemtuzumab tedavisi alan toplam 19 hasta dahil edildi. Tedavi öncesinde hastalardan 12’sinin ataklı yineleyici ve yedisinin progresif seyirli olduğu izlendi. Hastaların hepsinin alemtuzumab öncesinde en az iki farklı hastalık modifiye edici tedavi aldığı saptandı. Tedavi öncesinde iki hastada PPD/quantiferon testlerinin pozitif saptanması nedeniyle tüberküloz proflaksisi altında alemtuzumab verildi. On dört hastada birinci kürde, sadece bir hastada ikinci kürde infüzyon reaksiyonunun geliştiği görüldü. Hastaların hiçbirinin takibinde yeni MRG lezyonunun gelişmediği saptandı. İki kür alan hastalardan sadece birinde kürler arası duysal şikayetlerin izlendiği bir atak oldu. Tedavi sonunda iki kür alan hastalardan beşinde EDSS’de düşüş olduğu saptanırken hastaların hiçbirinde yeni bir özürlülük gelişmediği izlendi. Takip süresince hiçbir hastada otoimmün hastalık gelişmedi. Hastaların ikisinde tedavi ile ilişkilendirilen enfeksiyonun ortaya çıktığı görüldü.

Sonuç:

Alemtuzumab tedavisi ikinci basamak immünmodülatör tedavilere yanıtsız hastalarda iyi bir seçenek oluşturmaktadır. Bu tedaviyi alan hastalarımızda güvenlik ve uyum yönünden önemli bir sorun yaşanmamıştır. Tedavi sonrasında klinik ve MRG aktivasyonun olmadığı gözlenen hastalarımızın uzun dönem takibi ile birlikte alemtuzumab tedavisinin etkinlik ve yan etki profili daha iyi değerlendirilebilecektir.