55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ATİPİK GÖRME KAYBI ETYOLOJİSİNDE GÖZDEN KAÇAN NADİR BİR TANI OLARAK BARTONELLA ENFEKSİYONU
ELİF SÖYLEMEZ 1 TUĞBA EYİGÜRBÜZ 1 FAZİLET KARADEMİR 1 ŞENAY AŞIKOĞLU NACAR 1 NİLÜFER KALE 1

1- BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Giriş: Nöroretinitler tek taraflı görme kaybı, optik disk ödemi, makula yapılarının arasında optik sinirin şişmesine bağlı gelişen makula starı ile karakterize bir bozukluktur. Etyolojide infeksiyöz, inflamatuar ve idyopatik gruplar yer alır. Bartonella henselae nöroretinit vakalarının üçte ikisinden sorumludur. Kediyle temas sonrası etkenin sistemik dolaşıma katılmasıyla ateş, lenfadenopati, atralji, döküntüler, başağrısı gelişir. Tek taraflı, ağrısız görme kaybı, renkli görmede bozulma eklenir. Etyolojye göre tedavi ve prognoz değişmektedir. Olgu: 34 yaşında erkek hasta başvurusundan 3 gün önce başlayan sağ gözde bulanık görme ve her iki şakakta, sıkıştırıcı tarzda başağrısı şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde özellik yoktu. Kendisinin 4, partnerinin 3 kedisi olduğu öğrenildi. Muayenesinde her iki aksiller ve servikal bölgede lenf nodları ele geliyordu, ense sertliği yoktu, fundoskopide sağ taraflı papil ödem ve makula ödemi vardı, vizyon sağda 1/10 idi. Sedimentasyon ve CRP yüksekliği olup tüberküloz, borrelia burgdorferi, brucella, treponema pallidum, toksoplasma, CMV, EBV, HSV, VZV, HBV, HCV, HIV’e yönelik tetkikleri negatifti. Serum ve BOS ACE normaldi. Aksiller lenf nodu biyopsisinde süpüratif inflamasyon içeren granülamatöz lenfadenit tespit edildi. Beyin ve orbita MR normaldi. Fundus anjiografisinde optik disk başında hafif sızıntı ve maküla ödemi görüldü. BOS’da mononükleer lökosit hakimiyetinde 49 lökosit vardı, BOS biyokimyası normaldi, basıncı 25cmH2O idi. Bartonella etkenine yönelik olarak rifampisin, azitromisin, tetrasiklin, gentamisin başlandı. Takiplerinde papil ödemin ve başağrısının gerilediği, görme keskinliğinde düzelme görüldü. Sonuç: Son zamanlarda nöroretinitler görme kaybı vakalarında daha sık akla gelmektedir. Bartonella Henselae ensefalit ve menenjite sebep olmasına rağmen antibiyotik tedavisiyle iyi prognozu olması akılda tutulmalıdır.