55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
REKÜRREN İSKEMİK İNME İLE BAŞVURAN VERTEBROBAZİLER DOLİKOEKTAZİ OLGUSU
AYŞE BEYZA BİLGİN 1 EMİNE AVCI HÜSEYİNOĞLU 1 ERDEM GÜRKAŞ 1 BANU ÖZEN BARUT 1

1- İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Özet:

GİRİŞ Vertebrobaziler dolikoektazi (VBDE), vertebrobaziler arterde uzama, dilatasyon ve tortuoziteyle karakterize vasküler anomalidir. Sıklığı % 0.08 – 6.5’tir. 50 yaş üstünde ve erkeklerde sıktır. Beyin sapı basısı, obstruktif hidrosefali, vertebrobaziller arter bölgesinde iskemik stroke ve intrakraniyal kanamaya neden olmaktadır. Bu olgu sunumunda VBDE‘de antikoagülan tedavi kullanılan hasta sunulacaktır. OLGU 59 yaşında erkek hasta, sabah fark edilen yüzde asimetri, konuşma bozukluğu, sol taraflı uyuşma, denge bozukluğu, baş dönmesi ile başvurdu. Hastanın EKG:NSR, vitalleri stabildi. Özgeçmişinde hipertansiyon(HT),sol pons enfarktı ve femoral protez hikayesi mevcuttu. Nörolojik muayenesinde; sağ gözde dışa bakışta minimal kısıtlılık (sekel), sol periferik fasiyal paralizi, dizartri, diplopi, sağda dismetri ve ataksik yürüyüş saptandı. Hastanın çekilen beyin BT’sinde hemoraji saptanmadı. MRI protez nedeniyle çekilemedi. BTA’da bazilller arter boyunca kalınlığı en geniş yerinde 15 mm olan dolikoektazik segment ve arter lümeninde trombüsle uyumlu görünüm saptandı. İkili antiagregan tedavisine rağmen tekrarlayan iskemik inmeleri olan hastaya heparin infüzyonu uygulandı. Antikoagüle edilen hastanın takiplerinde iskemik komplikasyon saptanmadı. TARTIŞMA VBDE’ye bağlı gelişen serebral enfarktüsler arteriyal dalları tıkayan trombüse bağlıdır ve ateroskleroz/serebral anevrizmalara bağlı oluşan enfarktüslerden farklı patofizyolojiyle oluşmaktadır. Hem iskemik SVO hem de intrakranial kanamaya predispozisyon bulunması, tedavi seçimini güçleştirmektedir. İleri yaş(>60), HT, erkek cinsiyet, geçirilmiş MI öyküsü VBDE’de iskemik SVO riskini arttıran nedenlerdir. İntrakraniyal dolikoektazinin tedavisi konusunda kılavuzlarda kesin bir bilgi olmamasına rağmen en sık mortalite nedeninin iskemik inme olması nedeniyle, özellikle tekrarlayan iskemik inme hikayesi olan ve yüksek riskli hastalarda antikoagülan tedavi, kısıtlayıcı faktörler ve kanama riski dikkate alınarak önerilmektedir.