55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NEKROTİZAN PANKREATİT SONRASINDA GELİŞEN WERNİKE ENSEFALOPATİSİ OLGUSU
MEHMET MÜHÜRDAROĞLU 1 MUSTAFA HARUN ŞAHİN 1 EMİN ALTIPARMAK 2 VEDAT KILIÇ 2

1- ANKARA ŞEHİR HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2- ANKARA ŞEHİR HASTANESİ GASTROENTROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Wernicke-Korsakoff sendromu, tiamin eksikliğinin en iyi bilinen nörolojik komplikasyonudur .Bu terimin her biri hastalığın farklı bir aşamasını temsil eden iki farklı sendromu belirtir. Wernicke ensefalopatisi (WE) ölüm ve ciddi nörolojik morbiditeyle sonuçlanabilmesi nedeniyle acil tedavi gerektiren akut bir sendromdur. Korsakoff sendromu (KS) ise genellikle WE sonucu olarak ortaya çıkan kronik nörolojik bir durumu ifade eder.Bu yazıda nektotizan pankretit sonrasında uzun sureli oral beslenemeyen bir hastada gelişen WE olgusu sunuldu. Bilinen dahili hastalığı ve alkol kullanım öyküsü olmayan hasta karın ağrısı, bulantı ,kusma şikayetiyle acil servise başvurmuş.Hastanın yapılan tetkiklerinde amilaz,lipaz seviyesinin yüksekliği ve batın tomografisinde pankreatit tanısını destekler bulgular olması nedeniyle gastroenteroloji servisine yatışı yapılmıştır. 2 ay süren yoğun bakım ve servis takibi sırasında oral beslenemeyen hastada ani gelişen bilinç bozukluğu, oryantasyon kısıtlılığı gelişmesi üzerine yapılan nörolojik muayenesinde bilinci somnole kooperasyonu , yer ve zaman oryantasyonu kısıtlı olarak saptandı.Nistagmusu yoktu, genel durum bozukluğu nedeniyle yürüyüşü değerlendirilemedi.Beyin magnetik rezonans görüntülemede bilateral talamus medialinde diffuzyon kısıtlılığı ve flair kesitte hiperintensite saptandı .Mevcut muayene ve görüntüleme bulguları ışığında hastada wernike-korsakof sendromu düşünülerek tiamin tedavisi başlandı. Takibi sırasında sepsis gelişmesi nedeniyle hasta kaybedildi . Bu olguyu sunmamızdaki amaç ;uzun süreli oral alım eksikliği olabilecek hastalarda yeterli vitamin desteğinin erken dönemde başlanmasının gerekliliğini vurgulanmaktır .