55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PROSTAT KANSERİNE BAĞLI LEPTOMENİNGEAL KARSİNOMATOZİS: OLGU SUNUMU
İLKİN İYİGÜNDOĞDU 1 SEDA KİBAROĞLU 1 BERNA ALKAN 1 ÜLKÜ SİBEL BENLİ 1

1- BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD
 
Olgu:

Giriş: Leptomeningeal karsinomatozis sistemik kanserlerde malign hücrelerin subaraknoid boşluğa yayılımı ya da beyin zarlarının doğrudan infiltrasyonu ile karakterize bir nörolojik komplikasyon olarak tanımlanır .Genellikle hastalığın geç döneminde ortaya çıkmakla birlikte hastalarda sistemik kanserin ilk belirtisi olarak da saptanabilir. Kranial sinir felçleri, baş ağrısı, nöbet, yürüme güçlüğü sık görülen belirtilerdir. Genitoüriner kanserlerde nadir görülür ve literatürde sınırlı birkaç vaka bildirilmiştir. Olgu: 75 yaşında prostat kanseri ve kemik metastazı öyküsü olan erkek hasta nöroloji polikliniğine 4-5 aydır olan dengesizlik ve sol göz kapağında düşüklük şikayetleri ile başvurdu. Hasta Ocak 2018’ de prostat kanseri tanısı almış, operasyonu takiben androjen blokaj tedavisi kullanmış, kemik metastazları için radyoterapi uygulanmıştı. Özgeçmişinde herediter koagulopati ve geçirilmiş derin ven trombozu öyküsü mevcuttu ve oral antikoagulan tedavi kullanmaktaydı. Hastanın yapılan nörolojik muayenesinde sol gözde pitozu, bilateral vertikal ve asimetrik olarak bilateral horizontal bakış kısıtlılığı mevcut olduğu gözlendi. Hastanın motor muayenesinde defisiti saptanmadı. Ataksisi ve romberg test pozitifliği olduğu izlendi. Beyin manyetik rezonans (MR) görüntülemelerinde diffüz serebellar , serebral atrofi , bilateral periventriküler iskemik gliotik değişiklikler ile sfenoid sinuste suprasellar sisterne uzanan metastatik olduğu düşünülen lezyon ile birlikte spinal MR görüntülemelerinde tetkike dahil kemik yapılarda yaygın sklerotik metastazla uyumlu olduğu düşünülen lezyonlar mevcuttu. Hastaya lumbal ponksiyon yapıldı. BOS açılış basıncı normal, protein ve albumin normalden yüksek bulundu. Sitolojik incelemede malign hücre saptanan hasta onkoloji önerileri ile taburcu edildi. Sonuç: Leptomeningeal karsinomatozisin erken dönem teşhisi, zamanında tedavinin uygulanması ve kalıcı sekellerin önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle kanser hastalarında özellikle multipl santral sinir sistemi bulgularının varlığında leptomeningeal karsinomatozis göz önünde bulundurulmalıdır.