55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KODEİN KULLANIMI SONRASINDA GELİŞEN TONİK PUPİL VAKASI
MEHMET MÜHÜRDAROĞLU 1 SERDAR BARAKLI 1 ŞULE BİLEN 1

1- ANKARA ŞEHİR HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Kodein, kronik öksürük için etkinliği ile ilgili kanıtların sınırlı olmasına rağmen, öksürükte sık kullanılan geleneksel bir opiodtir.Merkezi sinir sistemi(MSS) deki opioid reseptörlerine bağlanır ve doğrudan MSS depresyonu oluşturur.Tonik pupil ise siliyer ganglionlara verilen hasar veya kısa siliyer sinirlerin anormal reinnervasyonu sonucu ortaya çıkar. Akut fazda, bulgular zayıf ışık reaktivitesi olan tek taraflı midriazisle izole olabilir . İnfeksiyon ,inflamasyon, lokal anestezikler,cerrahi , toksisite ve travmalar buna sebep olabilmektedir.Bu yazıda kodein kullanımı sonrasında gelişen tonik pupil vakası sunulmuştur. 10 yıldır dm nedeniyle metforminden başka düzenli ilaç kullanımı ve aktif şikayeti olmayan hasta yakınları tarafından sağ göz bebeğinde genişleme farkedilmesi nedeniyle acil servisimize başvurdu .Hastanın yapılan nörolojik muayenesinde sağ gözde ışığa yanıtsız midriazis dışında bulgu saptanmadı.Acil serviste yapılan kan tetkik sonuçları ve çekilen magnetik rezonans(MR) diffuzyonu normal olarak bulundu.Daha sonra çekilen kontrastlı beyin MR , MR anjiografi ve sfiliz dahil bakılan enfeksiyöz parametreleri normal sınırlarda saptandı.Hastanın kullandığı ilaçlar açısından detaylı olarak tekrar sogulandığında şikayetinden bir hafta önce 3 gün süreyle soğuk algınlığı nedeniyle parasetamol, klorfeniramin ve kodein kombinasyonu kullandığı öğrenildi. Bir ay sonra yapılan nörolojik muayenesi tamamen normaldi. Tonik pupil iyi huyludur ve bikaç hafta içinde düzelme eğilimindedir,birçok etyolojik faktör olmakla birlikte sempatomimektik ilaçlarda gözönünde bulundurulmalıdır. Bu olguyla vurgulamak istediğimiz; yeni ortaya çıkmış tonik pupil tespit edilen hastalarda pahalı ve zaman alıcı tetkikler yapmadan önce kullanılan ilaç anamnezinin detaylı alınması gerektiğidir.