55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BAŞAĞRISI VE HELİKOBAKTER PYLORİ
SEMİHA KURT 1 ABDULLAH ÖZGÜR YENİOVA 2 ORHAN SÜMBÜL 1 BETÜL ÇEVİK 1 DÜRDANE AKSOY 1

1- TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
 
Amaç:

Bu çalışmada gastrik yakınmalar nedeniyle endoskopik incelemesinde gastritle uyumlu bulgular olan ve helikobakter pylori (HP) pozitif saptanan hastalarda migren ve gerilim tipi başağrısı (GTBA) sıklığının ve bu sıklıkta nonsteroid antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ), anksiyete ve depresyonun etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya gastroenteroloji polikliniğine gastrik yakınmalarla başvurup endoskopisinde gastrit saptanan hastalar alındı. Helikobakter pylori değerlendirilmesi için biyopsi, biyopsi yapılamamışsa üre nefes testi ve/veya elisa istendi. Bu hastalara başağrısı sorgulaması yapıldı. Hastaların sosyodemografik verileri kaydedildi. Beck depresyon ve anksiyete duyarlılığı ölçekleri hesaplandı. HP pozitifliği saptanan ve saptanmayan hastalar arasında migren, GTBA sıklığı ve bu sıklıkta NSAID kullanımı, anksiyete ve depresyonun etkisi araştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya 27 erkek, 53 kadın olmak üzere, 18-84 yaş arasında toplam 80 gastritli hasta alınmıştır. Hastaların 42’sinde (%52.5) HP pozitif olarak saptanmıştır. HP, pozitif olan 17, HP negatif olan 20 hastada baş ağrısı vardı. HP pozitifliği ile başağrısı varlığı arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Ağrı tipiyle (migren veya GTBA) HP pozitifliği arasında da bir ilişki bulunmamıştır. HP varlığı ile NSAİİ kullanımı, anksiyete ve depresyon skorları arasında da bir ilişki bulunmamıştır. Başağrısı ile yaş, kadın cinsiyet, NSAİİ kullanımı, depresyon öyküsünün varlığı arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Beck depresyon ölçeği skorları migren hastalarında GTBA hastalarından anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç:

HP’nin migren etyolojisindeki rolü birçok araştırmaya konu olmuştur. Bazı araştırmacıların HP’yi bir etyolojik bir faktör olarak ileri sürmelerine ve eradikasyonu ile migren ataklarının geçtiğini ya da azaldığını ifade etmelerine karşın, böyle bir ilişkinin olmadığını belirten çalışmalar da mevcuttur. GTBA ile HP arasındaki ilişkiye dair literatürde herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Bizim çalışmamızda migren ve GTBA ile HP varlığı arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır.