55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GİARDİA ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİLİ KORE OLGUSU
AYŞE BEYZA BİLGİN 1 BANU ÖZEN BARUT 1

1- İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Özet:

GİRİŞ Kore, istirahat veya istemli hareket sırasında ortaya çıkan istem dışı, asimetrik, aritmik, ani başlangıçlı ve kısa süreli hiperkinetik hareket bozukluğudur. Etyolojik olarak kore yapan pek çok neden bulunmaktadır. En sık nedenler arasında otoimmün hastalıklar (SLE, Çölyak Hastalığı vb.), Huntington Hastalığı, SCA, koreakantozis, Wilson Hastalığı, tirotoksikozis, SVO, enfeksiyonlar, paraneoplastik nedenler, yer kaplayan lezyonlar ve ilaçlar bulunur. Bu olguda, Kore etyolojisi araştırılan ve eozinofili nedeniyle yapılan incelemede Giardia enfeksiyonu tanısı alan hasta sunulmuş ve kore etyolojisi ile Giardia enfeksiyonu arasındaki olası ilişki tartışılmıştır. OLGU 66 yaşında, bilinen hastalık ve ilaç kullanım öyküsü olmayan erkek hasta, 1 haftadır sağ kol ve bacağında kasılma-kıvrılma tarzında istemsiz hareketler nedeniyle başvurdu. Nörolojik muayenede sağ üst ve alt ekstremite distallerinde koreatetoik hareketler mevcuttu. Görüntülemelerinde özellik olmayan hastanın anamnezinde fare ile temas eden besin alımı dışında özellik yoktu. EKO’da EF %45, inferoposterior ve lateral duvarlar akinetik tespit edildi. Vaskülit markerları, ELISA, Tiroid otoantikorları, otoimmün ensefalit paneli negatifti. Toraks BT ve Abdomen US’de patoloji saptanmadı. Serum Cu, Seruloplazmin, 24 saatlik idrarda Cu değerleri normaldi. BOS’ta hücre görülmedi. Protein 59 mg/dl ve BOS kültüründe patojen saptanmadı. Periferik yaymada akantositozis tespit edilmedi. Eozinofili nedeniyle yapılan tetkiklerde gaytada giardia kisti izlendi, Giardia antijeni pozitif saptandı. Olanzapin ile yapılan semptomatik tedaviden fayda gören hastaya antibiyoterapi uygulandı. Hastanın 3. ay kontrolünde koreiform hareketlerde belirgin azalma gözlendi. TARTIŞMA Kore etyolojisinde otoimmün nedenler yer almakta ve özellikle Çölyak Hastalığı gibi otoimmun hastalıklara bağlı olarak gelişen kore, tedavi edilebilir kore nedenleri arasında bulunmaktadır. Literatürde Giardia enfeksiyonu ile ilişkili antitransglutaminaz antikoru artışı gösterilmiştir. Bu olgu aracılığı ile Giardia enfeksiyonunun, olası kore etyolojileri arasında olabileceği düşünülmüştür.