55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
EPİLEPSİ HASTA VE YAKINLARINDA AŞIRI GÜNDÜZ UYKULULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
GÜLİN MORKAVUK 1 GÜRAY KOÇ 2 EFDAL AKKAYA 1 ALEV LEVENTOĞLU 1

1- UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Epilepsi hastalarında uykuya dalma zorluğu, uykuya başladıktan sonra sık uyanmaların olması ve gün içinde aşırı uykululuk sık karşılaşılan şikayetlerdir. Epilepsi hastalarında nöbetler, kullanılan ilaçlar ve kronik bir hastalığın neden olduğu anksiyete ve depresyon gibi tablolar uykuyu olumsuz yönde etkilemekte ve sonuç olarak gün içi aşırı uykululuk hali ortaya çıkmaktadır. Epilepsi hastalarının yakınlarında da nöbetler nedeniyle gece yeteri kadar uyuyamama, anksiyete ve depresyon gibi sebeplerle aşırı gündüz uykululuğu görülebilir. Biz bu çalışmada video-eeg monitorizasyon ünitesinde takip edilen hasta ve yakınlarında aşırı gündüz uykululuğunu incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği video-eeg monitorizasyon ünitesinde takip edilen 43 hasta ve 37 hasta yakını dahil edildi. Hasta ve yakınlarına epworth skalası, beck anksiyete ve beck depresyon testi uygulandı. Hastaların kullanmakta olduğu antiepileptik ilaç sayısı ve nöbet tiplerine göre aşırı gündüz uykululuğu, anksiyete ve depresyon ilişkisi, ayrıca hasta ve hasta yakınının epworth skalaları arasında herhangi bir korelasyon olup olmadığı incelendi.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 43 hastanın, 15’i PNEN, 11’i jeneralize ve 17’si fokal nöbetli hastalardı. Epworth uyku skalası jeneralize epilepsili hastalarda daha yüksek saptanmasına rağmen nöbet tiplerine göre karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı. Hasta yakınlarında da epworth skalası nöbet tiplerine göre incelendiğinde herhangi bir fark izlenmedi. Antiepileptik ilaç sayısı ile epworth skalası arasında herhangi bir korelasyon bulunamadı. Beck anksiyete testi jenerelize epilepsili hastalarda diğer nöbet tiplerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p:0,014). Beck anksiyete testi hasta yakınlarında nöbet tiplerine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmezken hasta ve hasta yakını arasında pozitif korelasyon olduğu gözlendi (p:0,05 r:0,339). Beck depresyon testinde hastalarda ve hasta yakınlarında nöbet tiplerine göre anlamlı farklılık veya epworth testi ile arasında herhangi bir korelasyon saptanmadı.

Sonuç:

Uyku ve epilepsinin birbirini etkileyebilen durumlar olduğu bilinmektedir. Epilepsi hastalarının sağlıklı bir uykuya sahip olmaları, nöbet kontrolüne katkı sağlamanın yanısıra hastanın günlük yasam kalitesini de yükseltmektedir. Bu nedenle hastalarda, uygun ilaç kullanımının sağlanması, uyku hijyenine dikkat edilmesi, uyku bozukluklarının ve ek psikiyatrik tabloların tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada hasta sayısının az olması sebebiyle yeteri kadar anlamlı sonuç bulunamamasına rağmen sayının artırılmasıyla daha yol gösterici sonuçlar elde edilebileceği kanısındayız.