55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ SONRASI GELİŞEN POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ SENDROMU: OLGU SUNUMU
RUHSEN ÖCAL 1 İLKİN İYİGÜNDOĞDU 1 SEDA KİBAROĞLU 1 MÜNİRE KILINÇ TOPRAK 1

1- BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD
 
Olgu:

Giriş: Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) ani gelişen baş ağrısı, görme bozukluğu,, nöbet ve bilinç değişikliği ile karakterize olup, hastalarda böbrek ve karaciğer yetmezliği,hematolojik hastalıklar, otoimmun hastalıklar, organ transplantasyonu, immunsupresif ilaç kullanımı ve hipertansiyon nedenli gelişebilir.Manyetik rezonans(MR) görüntülemelerde çoğunlukla reversibl bilateral simetrik posterior subkortikal vazojenik ödemle karakterize T2 ve FLAIR sekanslarda hiperintensite izlenmesi tipik görüntüleme bulgusudur. Patofizyolojik mekanizmalar net olmamakla birlikte, ani gelişen hipertansiyona bağlı kan beyin bariyerinin etkilendiği, serebral otoregülasyonun bozulduğu ve serebral ödem geliştiği en çok kabul edilen teoridir. Bu yazıda baş ağrısı ile acil servise başvuran, akut böbrek yetmezliği ve PRES tanısı alan bir olgu sunuldu. Olgu: 46 yaşında erkek hasta acil servise analjeziklere dirençli şiddetli baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Kan basıncı 160/100mmHg saptandı. Diğer vital bulguları normal sınırlar içerisindeydi. Acil servise başvuru sonrası ilk dört saatte nörolojik muayenesi normal olmasına rağmen, takip eden saatlerde görme kaybı gelişti. Beyin manyetik rezonans incelemesinde bilateral oksipital ve parietal loblarda vazojenik ödem ile uyumlu hiperintens lezyonlar olduğu saptandı. Hastanın idrar çıkışı takip eden saatlerde azaldı, kreatinin sonucu 6 mg/dl olarak bulundu, tetkiklerde bilateral hidroüreteronefroz saptandı. Acil bilateral nefrostomi gerçekleştirildi. Takibinde kreatinin seviyeleri normal izlendi ve nörolojik muayene bulguları normal saptandı. Hastanın 1 ay sonra yapılan beyin MR’da bulgularının tamamen düzeldiği izlendi. Sonuç: PRES olgularında hastalarda erken teşhis ve tedavi ile klinik ve radyolojik bulgularda gerileme izlenmesi, hastalarda kalıcı nörolojik sekel gelişminin önlenmesinde önem taşımaktadır bu nedenle tanı alan hastalarda en erken dönemde nedene yönelik tedavinin yapılması gerekmektedir.