55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KÜBİTAL TÜNEL SENDROMUNUN ELEKTROFİZYOLOJİK TANI KRİTERLERİNDE YER ALAN İLETİ PARAMETRELERİNİN TANISAL DOĞRULUKLARI
MURAT ALEMDAR 1

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Kübital tünel sendromunun (KuTS) elektrofizyolojik tanısı için sıklıkla Alman Klinik Nörofizyoloji Derneği (NVKNF) ya da Amerikan Elektrodiyagnoztik Tıp Birliği (AAEM) kriterleri kullanılır. Bu kriterlerin her ikisi de; (i) dirsek segmenti ulnar sinir motor ileti hızı (MİH) yavaşlaması, (ii) dirsek altı uyarıma kıyasla dirsek üstü uyarımla elde edilen BKAP amplitütünün küçülme oranı ve (iii) dirsek segmenti MİH’in ön kol MİH’e kıyasla yavaşlaması maddelerini kapsar. Çalışmamızın amacı, bu parametrelere dair en iyi eşik değerleri ve bu eşik değerlerin KuTS tanısındaki doğruluk oranlarını saptanmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza fizik muayenesi KuTS ile uyumlu olup, ulnar sinirin dirsek düzeyi santimleme çalışması yöntemiyle elektrofizyolojik olarak tanısı doğrulanan olgular alındı. Aynı araştırmacı tarafından aynı elektronöromiyografi cihazıyla sinir iletileri çalışılan olgulardan, KuTS tansı alan ekstremitelerdeki ileti değerleri ile cinsiyet, taraf ve yaş (±3 yaş) olarak eşleştirimiş olan sağlıklı ektremitelerdeki ileti değerleri kıyaslandı. Kullanıldığında tanısal doğruluk oranı en yüksek olan sayısal değer, en iyi eşik değer olarak tanımlandı. Her bir parametre için saptanan en iyi eşik değerlerle elde edilen tanısal doğruluk oranları istatistiksel olarak birbiriyle kıyaslandı.

Bulgular:

Çalışmamıza 118 KuTS’li ve 236 sağlıklı üst ekstremitenin ileti çalışmaları dahil edildi. Dirsek segmenti MİH için en iyi eşik değer 45 m/sn olarak saptandı. Bu eşik değer için tanısal doğruluk oranı % 89.8 idi. MİH farkı için en iyi eşik değer 14.5 m/sn idi. Tanısal doğruluk oranı % 83.1 idi. BKAP amplitütünün küçülme oranı için en iyi eşik değer %16 idi. Tanısal doğruluk oranı % 75.7 idi. Dirsek segmenti MİH kullanıldığında elde edilen tanısal doğruluk oranı, MİH farkı ve BKAP kayıp oranı kullanıldığında elde edilenlerden daha yüksekti. (sırasıyla, p=0.008 ve p˂0.001)

Sonuç:

KuTS gibi tuzak nöropatilerin seyri esnasında; genellikle segmental ya da paranodal demyelinizasyonun aksonal dejenerasyondan daha önce gözlenmesi nedeniyle, basının bulunduğu segmentteki ileti hızının yavaşlaması diğer bulgulara kıyasla daha erken gözlenir. Bizim çalışmamızda KuTS’nin elektrofizyolojik tanısında dirsek segmenti MİH’nın değerli bir parametre olduğu ve tanı kriterlerinde yer alan diğer parametrelere kıyasla tanısal doğruluğunun daha yüksek olduğu gösterilmiştir.