55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
EPİDURAL ANESTEZİ SONRASI NADİR BİR BAŞ AĞRISI NEDENİ: PNÖMOSEFALİ
RUHSEN ÖCAL 1 İLKİN İYİGÜNDOĞDU 1 SEDA KİBAROĞLU 1 MÜNİRE KILINÇ TOPRAK 1

1- BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD
 
Olgu:

Giriş: Epidural teknikler anestezi veya ağrı kontrolünün sağlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kranial kavite içinde hava bulunması olarak tanımlanan pnömosefali çoğunlukla hava direnç yöntemiyle yapılan epidural anestezinin nadir gelişen bir komplikasyonudur. Pnömosefali hastalarda asemptomatik olabileceği gibi baş ağrısı, bulantı kusma, konfüzyon, fokal nörolojik bulgular ve nöbet gelişimine neden olabilir. Olgu: 29 yaşında kadın hasta motorsiklet kazası sonrası gelişen pelvik fraktür nedeniyle epidural anestezi eşliğinde ortopedi bölümü tarafından opere edildi. Hastanın özgeçmişinde herhangi bir hastalık öyküsü veya düzenli ilaç kullanımı bulunmamaktaydı. Acil serviste başvurunda yapılan beyin bilgisayarlı tomografisi normal olarak raporlanmıştı. Hasta postoperatif birinci gün gelişen şiddetli sıkıştırıcı vasıflı bulantının eşlik ettiği baş ağrısı şikayeti nedeniyle konsulte edildi. Servis izlemindeki vital bulguları ve kan tetkikleri normal sınırlardaydı. Hastanın yapılan nörolojik muayenesi bulguları normal olarak değerlendirildi, ense sertliği meningeal irritasyon bulgusu saptanmadı. Çekilen beyin manyetik rezonans (MR) görüntülemelerinde lateral ventrikul frontal hornularında hava görünümü saptandı. Konservatif tedavi ile takip edilen hasta tam iyileşme ile taburcu edildi. Sonuç: Pnömosefali epidural tekniklerin nadir gelişen ancak ciddi bir komplikasyonudur. Tedavi yöntemleri operatif ve konservatif yöntemleri içermekle birlikte çoğu baş ağrısı ilk bir hafta içinde iyileşme gösterir. Erken tanı hasta yönetiminde önem taşıması nedeniyle nöroaksiyel anestezi sırasında veya sonrasında gelişen baş ağrılarında pnömosefalinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.