55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KAROTİS LÜMEN İCİ SERBEST TROMBÜS OLGUSU
RONAY BOZYEL 1 ERDEM GÜRKAŞ 1 BANU ÖZEN BARUT 1

1- KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Özet:

GİRİŞ: Lümen içi serbest trombüs (free-floating trombus), proksimali arter duvarına bağlı, distal bileşeni damar lümeni içerisinde serbest halde bulunan trombüs oluşumudur. Vasküler bütünlüğü bozan lokal nedenler arasında aterosklerotik plak oluşumu en sık altta yatan etiyolojidir, diğer sebepler arasında fibromüsküler displazi, travma, diseksiyon bulunur. Ayrıca sistemik nedenlerden malignite, trombofili, gebelik, inflamatuar ve bulaşıcı hastalıklar gibi protrombotik durumlar ile de ilişkilidir. İnme hastaları arasında % 0,4 olarak tahmin edilen nadir bir tanıdır.Tedavisine dair net bir uzlaşma oluşmamıştır, akut dönem tedavisinde medikal ve endovasküler tedavi uygulanabilir. OLGU: 64 yaşında kadın hasta 3 saat önce başlayan anlamsız konuşma şikayeti ile acile servise getirildi. Özgeçmişinde over ca tanısı olan hasta halen kemoterapi almaktaydı. Nörolojik muayenede bilinç açık, sensoriyel afazisi mevcuttu. NIHSS: 4 olarak hesaplanan hastaya afazisi olması nedeniyle intravenöz trombolitik tedavi verildi. Trombolitik tedavi sırasında çekilen beyin ve boyun BT anjiyografide sol karotis kommunis bifurkasyonunda lümen içerisine doğru uzanan trombüs ile uyumlu görüntü izlendi. 24. saat kontrol BT sonrasında medikal tedavisi intravenöz heparinizasyon şeklinde düzenlendi. Heparinizasyonun 7.gününde yeni başlayan broca afazisi, sağ hemiparezi olması üzerine tekrarlanan beyin ve boyun BT anjiyografi görüntülemede trombüs boyutunun küçüldüğü görüldü ve yeni gelişen sol temporal enfarkt alanının trombüs fragmantasyonuna bağlı distal emboli ile uyumlu olduğu düşünüldü. 6 ay süreli antikoagülasyonu planlanan hastanın 1 ay sonra tekrarlanan kontrol BT anjiyografisinde trombüsün rezolüsyona uğradığı ve bu segmentte karotiste yumuşak plak izlendi. Hasta halen antikoagülan tedavi altında izlenmektedir.