55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
VOLTAJ BAĞIMLI POTASYUM KANAL ANTİKORUNA BAĞLI GELİŞEN İKİ LİMBİK ENSEFALİT OLGUSU
İLKİN İYİGÜNDOĞDU 1 SEDA KİBAROĞLU 1 BERNA ALKAN 1 EDA DERLE ÇİFTÇİ 1 UFUK CAN 1

1- BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD
 
Olgu:

GİRİŞ Limbik ensefalit hipokampus, amigdala, talamus ve hipotalamusun etkilenmesi ile gelişir ve kısa dönem bellek bozuklukları, nöbetler, davranışsal ve psikiyatrik belirtiler ile karakterizedir. Bu yazıda nöbet ve bilinç durumunda değişiklik şikayetleri ile başvuran ve voltaj bağımlı potasyum kanal antikoru positif saptanan iki limbik ensefalit olgusunun sunulması amaçlanmıştır. OLGU Olgu 1: 70 yaşında erkek hasta 1 haftadır olan gün içinde birkaç kez tekrarlayan sol kolda ve yüzde kasılma şikayeti ile acil servise başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon dışında hastalığı bulunmamaktaydı. Başvuru kan tetkikleri hiponatremi (Na:128 mmol/L) dışında normal saptandı. Beyin manyetik resonans(MR) görüntülemelerinde sol temporal lob medialinde T2 sekansında intensite artışı saptandı. Elektroensefalografi(EEG) normal olarak değerlendirildi. Lumbal ponksiyon(LP) yapılan hastada BOS anti-LGI1 pozitifliği saptandı. Antiepileptik tedavi ve pulse steroid tedavisi verilen hasta iyileşme sağlanarak taburcu edildi. 45 gün sonra ani gelişen solunum yetmezliği nedeniyle yeniden hospitalize edilen hasta yatışının 20.gününde exitus oldu. Olgu 2: 67 yaşında erkek hasta 15 gündür olan konfüzyon , davranış değişikliği ile başvurdu. Hastaya 10 gün önce bir kez jeneralize tonik klonik nöbeti olması nedeniyle dış merkezde antiepileptik tedavi başlanmıştı. Özgeçmişinde mesane kanseri öyküsü bulunmaktaydı. Yapılan tetkiklerinde beyin MR görüntülemelerde serebral atrofi ve periventriküler iskemik gliotik değişiklik dışında bulgu saptanmadı. EEG’de 1-1.5 saniye süreli jeneralize keskin yavaş dalga kompleksleri simetrik izlendi.Trombositopeni nedeniyle LP yapılamadı. Hastanın serum örneğinde antiCASPR-2 antikor pozitifliği izlendi. Pulse steroid tedavisi ve antiepileptik tedavi ile iyileşme sağlanan hasta taburcu edildi. SONUÇ Limbik ensefalit özellikle ilk kez ortaya çıkan epileptik nöbetler, bellek bozukluğu ve psikiyatrik bulguların bir arada bulunduğu durumlarda nadir görülen bir tablo olarak akılda tutulmalıdır.