55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KARDİYAK DEFİBRİLASYON SONRASI GELİŞEN FIÇIDAKİ ADAM SENDROMU
OSMAN SERHAT TOKGÖZ 1 AHMET BUĞRUL 1

1- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI
 
Olgu:

Amaç: Fıçıdaki Adam sendromunun ayırıcı tanısında periferik nedenler arasında kardiyak defibrilasyona bağlı bilateral brakial pleksus hasarının da olabileceğini vurgulamak amaçlanmıştır. FAS alt ekstremitelerin normal olduğu bilateral üst ekstremite kas güçsüzlüğü olarak tanımlanır. Sıklıkla anterior ve orta serebral arterlerin sulama alanlarındaki sınır zonu infarktlar nedeniyle görülmekle birlikte medulla spinalis ve periferik sinirlerin hasarlarına bağlı da görülebilmektedir. Yöntem: Bu olguda sunulan hastada kardiyak arrest ve bilinç kaybı gelişmiş, etkin olarak uygulanan kardiyak defibrilasyon sonrası kalp ritmi ve bilinç 10 dakika içinde tamamen normale gelmiştir. Bilateral koltuk altında defibrilasyona ait yanık izleri görülmüştür . Göğüs ön bölgesinden yapılan defibrilasyon yetersiz kaldığı durumlarda bilateral aksiller uyarı tercih edilebilen etkin bir yöntemdir. Gün içerisinde her iki kolda proksimal 3-4/5, distalde 0/5 kas gücünün olduğu flaks dipleji sendromu tespit edilmiştir. Kranial ve servikal görüntülemeleri normal bulunmuştur. Sonuç: Antiinflamatuar tedavi ve rehabilitasyon ile 1 ay içerisinde kas gücü proksimalde 5/5, distalde 4-5/5 oranına yükselmiştir. Yorum: Bu olguda bilateral aksiller defibrilasyon sonrası gelişen Fıçıdaki Adam Sendromu sunulmuştur. Nedenin inferior pleksusların ön planda tutulduğu panbrakiyel pleksopati olduğu düşünülmüştür. Literatürde benzer bir olgu görülmemesi nedeniyle sunulmuştur.