55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NADİR BİR AKUT İNME BULGUSU: AKİNETİK MUTİZM
ZEYNEP ÖZÖZEN AYAS 1 ÖZLEM ŞAHİN 1 GÜLGÜN UNCU 1

1- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ, NÖROLOJİ BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
 
Olgu:

Giriş: Anterior serebral arter enfarktlarında kontrlateral güç kaybı, davranış bozuklukları, suskunluk, akinetik mutizm görülebilmektedir. Bu yazıda, akut başlangıçlı akinetik mutizmle ortaya çıkan iskemik inmeli kadın hasta sunulmuştur. Olgu Sunumu: Yetmişsekiz yaşında kadın hasta 1 gündür gelişen sorulara kısmen cevapsızlık ve davranış değişikliği şikayetleri ile acil servise başvurdu. Yakınları tarafından hastanın sorulara yanıt vermediği, çevresindekilere karşı ilgisiz ve umursamaz olduğu bildirildi. Bilinen hipertansiyon, diabetes mellitus, sigara içiciliği ve düzenli asetilsalisilik asit 100 mg kullanımı olduğu öğrenildi. Nörolojik muayenesinde bilinci açık, kooperasyonu sınırlı olan hastanın apatisi ve sınırlı göz teması, sorulara kısıtlı ve tek kelimelik cevabı mevcut olup, sağ hemiparezi (4+/5) saptandı. Rutin laboratuar testleri normal ve elektrokardiografisi normal sinüs ritmiydi. Beyin CT’de sol frontal parasagital bölgede hipodens alan saptandı. (Şekil 1) Diffuzyon ve apparent diffusion coefficient MRG’de sol frontal parasagital alanda akut enfarkt ile uyumlu görüntü saptandı. (Şekil 2) Hastaya düşük molekül ağırlıklı heparin ve asetil salisilik asit 300 mg ile hastane Hastanın ekokardiogramında ejeksiyon fraksiyonu % 40 ve lateral hipokinezi saptanması üzerine metoprolol eklendi. Karotis vertebral doplerde patoloji saptanmadı. İzlemde hastanın umursamaz tavırlarında azalma olmasına rağmen kısıtlı cevapsızlığı devam etti. Taburculuk sonrasında kontrolünde ise cevapsızlığı 3. ayda kısmen azalma, 6. ayda tama yakın düzelme gözlendi. Sonuç: Akinetik mutizm sınırlı verbal ve motor yanıtsızlığın olduğu hastaların apatik, donuk, ilgisiz göründüğü singulat girus, girus rektus, suplementer motor alanın etkilenmesi sonucu ortaya çıkan bir klinik tablodur. Akut başlangıçlı akinteik mutizm tablosunda serebrovasküler hastalığın akılda tutulması gerektiği vurgulanmıştır.