55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MENENJİT TANISIYLA UZUNSÜRELİ HASTANE YATIŞI OLAN VE KRİTİK HASTALIK NÖROMİYOPATİSİ GELİŞEN OLGU
VUSAL NAJAFALİYEV Muhteşem Gedizlioğlu

 
Olgu:

GİRİŞ: OLGU SUNUMU: 62 yaş erkek hasta akut gelişen bulantı, baş ağrısı ve 3 gündür devam eden ishal yakınmasıyla acil serviste değerlendirilmiş ve yapılan BOS LP sonucunda 9500 lökosit ve kültürde Streptococcus Pneumonia üremesi üzerine menenjit tanısıyla yoğun bakım ünitesine yatışı yapılmıştı. İlk muayenede geçirmiş olduğu SVO sekeli sol hemiparezisi dışında muayene bulgusu yoktu. Sonradan gelişen bilinc durumunda kötüleşme olması üzerine 1 haftaya yakın entübe şekilde izlenmiş ve bu sürede bakış parezisi, pitozis gelişmesi üzerine tarafımızca değerlendirilmişti. Ekstübasyon sonrasında sağda okulomotor paralizi ve motor muayenede hafif quadriparezisi olduğu görülmüştü. Antibiyotik tedavisi tamamlanan, Kranyal + Diffüzyon MR ve EEG incelemede anlamlı bir patoloji izlenmeyen hastanın kliniğine yeni eklenen IX, X.kranyal sinirlerin, sağda III KS total, ve IV, V, VI, kranyal sinirlerin parsiyel paralizisi, quadripleji, DTR alınamıyor olması üzerine kliniğimize nakil alındı. İzlemde progresyon görülmedi ve yapılan EMG’de bulguların kritik hastalık nöromiyopatisiyle uyumlu olduğu kanaatine varıldı. Fizik tedavi ve rehabilitasyonu yapılan hastanın polikliniklerimize geldiği ve genel durumunun kısmen toparladığı bilinmektedir. TARTIŞMA: Kritik hastalık polinöropati ve miyopatisi, ciddi hastalıkların sonucunda sıklıkla görülen komplikasyonlardandır ve sensorimotor aksonal lif ve iskelet kas tutulumuyla seyreder. Klinik olarak, ekstremite kasları başta olmakla, çizgili kaslarda ve solunum kaslarında zaafiyet ile ortaya çıkar. Hastaları mekanik ventilasyondan ayırmada zorluk nedeniyle yoğun bakım ünitesi morbiditesini arttıran önemli nedelerdendir. Sıklıkla görülen ancak tanı almayan bir hastalık olması nedeniyle bu olguyu paylaşmak istedik.