55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EEG İNCELEMESİ YAPILAN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
GÖNÜL AKDAĞ 1 FATMA AKKOYUN ARIKAN 1 MUSTAFA ÇETİNER 1 SİBEL CANBAZ KABAY 1

1- KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ AD
 
Amaç:

Yoğun bakım ünitesinde(YBÜ) izlenen hastalarda bilinç değişikliği sıklıkla ortaya çıkan bir klinik durumdur. Eşlik eden fokal bulgular olmadığında elektroensefalografi (EEG) incelemesi ile tanı konulması ve tedavinin düzenlenmesi oldukça önemlidir. Video EEG monitorizasyonu yapılamadığı durumda aralıklı EEG incelemelerinin de faydası bulunmaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında YBÜ’de rutin EEG ile incelemesi yapılan hastaların bilgileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, EEG bulguları, kranial görüntülemeleri, uygulanan tedaviler(antiepileptikler) not edildi.

Bulgular:

113’ü nöroloji YBÜ’de olmak üzere 151 hastaya rutin EEG incelemesi yapılmıştı. Yaş ortalaması 62,1 yıl (minimum;1, maksimum 94 yıl) olan hastaların %52.9’u(80 hasta) erkek cinsiyette idi. Doğurganlık çağında olan 16 kadın hastanın %12.5’u(2 hasta) gebe idi. 12 hastaya 2 kez, 3 hastaya 3 kez, 8 hastaya 4 kez, 1 hastaya 6, 1 hastaya 7, 1 hastaya 13 kez olmak üzere toplam 216 EEG çekimi yapılmıştı. 2 hasta (%1.3) çekim sırasında konvülzif nöbet mevcuttu, 12 hasta (%7.9) Nonkonvülzif Status Epileptikus(NKSE) olarak değerlendirildi. 34 hastada (%22.5) peryodik patern izlenirken 6 hastada (%3.9) trifazik patern izlendi.

Sonuç:

YBÜ’de izlenen hastalarda NKSE prevalansı %8-27 arasında değiştiği bildirilmiştir. Ancak klinik farklılıklar, tanı koymadaki güçlükler nedeniyle insidansın belirlenmesi ise oldukça zordur. Hasta grubumuzun prevalansı benzer bulunmuştur. YBÜ’de izlenen hastalarda görülen elektrografik paternler çeşitlilik göstermektedir. Tedavi planının hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilerek yapılması uygundur. Video EEG incelemesi yapılamadığı durumlarda rutin EEG incelemesi yapılması önemlidir.