55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SUPER REFRAKTER STATUS EPİLEPTİKUS'TA İKİ OLGU
AHMET YUSUF ERTÜRK 1 KEZBAN ASLAN KARA 1 TURGAY DEMİR 1 HACER BOZDEMİR 1 TAYLAN PEKÖZ 1 ŞEBNEM BIÇAKÇI 1

1- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Özet:

Giriş : Status epileptikus (SE), mortalite ve morbiditesi yüksek olan acil nörolojik durumlardan biridir. Refrakter status epileptikus (RSE), biri benzodiazepin olmak üzere iki adet anti-epileptik yükleme tedaviye rağmen, super RSE ise anestetik ajanlar başlandıktan sonra 24 saatten daha fazla süren ya da aralıklı olarak devam eden SE nöbet durumudur. SE tanılı hastaların % 23-40 RSE’a, % 10-15’i ile süper RSE’a dönüşebilmektedir. Amaç : Nöroloji yoğun bakım kliniğimizde halen takip edilmekte olan süper RSE iki olgu tedavi yönetimi, literatürde ki yeni gelişmeler ışığında tartışılmak istenmiştir. Olgu Sunumu 1 : 19 yaşında erkek hasta PME tanısı ile takip edilirken, yoğun bakıma idrar yolu enfeksiyonun tetiklediği status epileptukus tablosu ile yatırıldı. Evre1 tedaviye cevap vermeyen olguya midozolam ve tiyopental tedavileri başladı. Ancak tedavilere kısmen yanıt veren olguya akabinde MgSo4, ketojenik diyet ve daha sonra ketamin tedavisi uygulandı. Olgu Sunumu 2 : 19 yaşında kadın hasta, geçirilmiş ensefalite sekonder parsiyel epilepsi tanısı ile takipte iken üst solunum yolu enfeksiyonun tetiklediği status epileptikus tanısı ile yoğun bakım ünitemize yatırıldı. Evre 1 tedaviye vermeyen olguya midozolam ve tiyopental infüzyon tedavisi uygulandı. Tedavilere cevap vermeyen olguda epilepsia parsiyalis kontunia gelişti ve metil prednizolon, IVIG tedavisine rağmen yanıt alınmaması sonrası ketamin tedavisi başlandı. Sonuç : Süper RSE tanısı alan her iki hastada literatürede uygulanması önerilen 3. ve 4. basamak ilaçlar almasına rağmen nöbetleri istenilen düzeyde kontrol altına alınamamıştır. Her iki hasta halen klinik takipleri yapılmakta olup, bu grup hastalarda zamanında uygun ilacı başlamak gerektiği gösterilmiştir.