55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İKTAL LAKRİMASYONLU AĞLAMA VE İNVAZİF EEG KAYDI
LEYLA DAŞ PEKTEZEL 1 F. İRSEL TEZER 1 İLKAY IŞIKAY 2 BURÇAK BİLGİNER 2 KADER K. OĞUZ 3 SERAP SAYGI 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI
3- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Fokal nöbetlerde semiyoloji, lateralizasyon ve lokalizasyon için değerli bilgiler vermektedir. Çok nadir görülen iktal lakrimasyon ile birlikte ağlama için temporal lop ön planda olmakla birlikte veriler sınırlıdır. Bu olguda invazif EEG’yle de incelenen iktal ağlamanın lokalizasyon değerini tartışmayı amaçladık. 46 yaşında sağ elli erkek hasta dirençli epilepsi nedeniyle video-EEG monitorizasyon ünitemizde izlendi. Epilepsi için risk faktörü yoktu. Sıklıkla uykuda, başta sola dönme ve oral-bilateral el otomatizması (sağ>sol) ve yüzde somurtma ifadesinin eşlik ettiği, ayda 5-6 kez olan fokal nöbetleri mevcuttu. Ayrıca kötü, üzüntü verici bir his ve dış seslerin birbirine karışması şeklinde auraları vardı. İnteriktal skalp EEG’de sağ>sol temporal, iktal EEG’de sol temporal epileptiform bozukluk saptandı. MRG’de sağ amigdalada ödem, PET’de bitemporal hipometabolizma izlenen hastanın birbiriyle uyumsuz bulguları nedeniyle invazif monitorizasyon yapıldı. Sağ temporoparietal ve bilateral hipokampal-bazal temporal örnekleme sonrası invazif iktal EEG’de sağ mezial temporalden başlayan iktal kaydın lateral temporal loba yayılımı gözlendi. Ayrıca lakrimasyon, iktal ağlamanın olduğu 2 nöbetin 1’inde kaydedildi. Kortikal stimülasyon sırasında da sağ amigdala uyarımıyla tipik aura oluştu. Epileptojenik alanın sağ mezial temporal bölge (ekstrahipokampal-amigdaladan hipokampuse yayılım) olduğu düşünüldü. Hastaya sağ amigdalahipokampektomi ve temporal lobektomi yapıldı. Sonuç olarak; biz hastada spontan nöbetlerde sağ amigdalayı gören elektrotlarda hızlı ritmik aktiviteyle eş zamanlı iktal somurtma ve takiben ağlama-lakrimasyon kaydederek, sağ amigdala uyarımıyla da tipik üzüntü hissi şeklindeki auranın oluştuğunu göstermiş olduk. Aura karakteristiğinin nöbet semiyolojisine katkısı önemlidir. Limbik sistemin karmaşık yapısı içinde amigdalanın hipokampus kaynaklı duygusal davranışı düzenlediği bilinmektedir. Bu olgu mezial temporal lop epilepsisinde, duygulanım içeren aura ile lakrimasyonlu iktal ağlamadan sağ (non-dominant) amigdalanın sorumlu olduğunu düşündürtmektedir.