55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SİLDENAFİL KULLANIMI SONRASI İNTRAKRANİYAL KANAMA OLGUSU
TAHA ASLAN DİDEM ÖZ 1

1- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ AD, İZMİR
 
Olgu:

Giriş: Bir fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörü olan sildenafil, erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılır. Sildenafilin en yaygın yan etkileri baş ağrısı, baş dönmesi, görsel yakınmalardır. Ancak hemorajik inme sık rastlanan bir tablo değildir. Sildenafil, PDE-1 ve 2 enzimleri yoluyla intrakraniyal vasküler yatak üzerinde de vazodilatör etkiye sahiptir. Sildenafil dozunun aşılması veya uzun süre kullanılması, intraserebral kanama olasılığını artırır. Olgu: 36 yaşında erkek hasta ani başlayan baş ağrısı, bulantı-kusma, sağ yanlı güçsüzlük ardından gelişen şuur kaybı yakınmaları ile acil servise getirilmiş. Hipertansiyon, kafa travması, serebrovasküler hastalık öyküsü veya altta yatan diğer vasküler risk faktörleri olmayan hastanın yakınmaların başlangıcından yaklaşık 45 dakika önce cinsel ilişkide bulunmak için 50 mg sildenafil aldığı, ancak cinsel ilişkiye girmediği öğrenildi. Hastanın acil servis muayenesinde Glaskow koma skoru (GKS): 9, stupor, sağ yanlı hemipleji saptandı. Tansiyon 230/140, nabız 95 ölçüldü. Bilgisayarlı beyin tomografisinde sol bazal gangilonlarda yaklaşık 3x5 cm boyutlarında büyük bir hematom saptadı. BT anjiyografide ve sonrasında yapılan dijital substraksiyon anjiyografide (DSA) vaskuler patoloji görülmedi. Hastanın izlemde 1. Saatte GKS 7 olması ve kontrol beyin BT’de kanama alanında artış olması üzerine hasta beyin cerrahisi tarafından dekompresif kraniektomi cerrahisinde alındı. Cerrahi sonrası bilinç durumunda belirgin değişiklik görülmedi ancak sağ yanlı kas gücünde artış oldu (3/5). 6. ayda kranioplasti yapılan hastanın son nörolojik muayenesi; ağır dizartrik, yer ve kişiye oryante, sağ hemiparetik 3/5. Sonuç: Sildenafil, mekanizması henüz tam aydınlatılamamış olsa da hayati tehlike taşıyan hemorojik inmeyi tetikleyebilecek potansiyeli olan bir ilaçtır. Üroloji uzmanı denetiminde ve uygun endikasyonlarda kullanımı önem arz etmektedir.