55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ OCRELİZUMAB DENEYİMİ
MEHMET BALAL 1 SÜHEYLA KÖMÜR 2 MELTEM DEMİRKIRAN 1

1- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Multipl skleroz (MS), miyelin antijenlerine karşı reaktif olan CD4 (+) T hücrelerinin aracılık ettiği merkezi sinir sisteminin otoimmün bir hastalığıdır. Ancak günümüzde B lenfositler üzerinden CD 20 antijenlerine karşı seçici olarak davranan yeni ajanların MS tedavisinde yeri olduğunu ortaya konmuştur. Bu amaçla kullanıma giren Ocrelizumab deneyimimizi bu çalışmada paylaşmak istedik.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya kliniğimizde MS tanısı ile takipte olan ve Ocrelizumab tedavisi alan 58 hasta (30 erkek / 28 kadın) dahil edildi. Hastaların demografik verileri, hastalık tipi ve süresi, EDSS skorları, hepatit, varisella ve tüberküloz için yapılan tetkiklerin sonuçları ile aşı ve proflaksiler kaydedildi. Ayrıca kadın hastalara yapılan meme USG ve mamografi sonuçları kaydedildi.

Bulgular:

Hastalık tipleri 23 Relapsing Remitting MS, 18 primer progresif MS ve 17 sekonder progresif MS’ti. Hastaların yaş ortalaması 44,28 idi. EDSS skoru 3,38, hastalık süresi 7,65 idi. 31 hastaya hepatit aşısı yapıldı. 14 hastaya Quantavir 0,5 mg tablet başlandı. İki hastaya ise varisella zoster virüs aşısı sonrası tedavi verilebildi. 39 hastaya Izoniazid başlandı. 28 kadın hastaya meme USG ve Mamografi yapıldı. İki hastaya meme biopsisi sonrası tedavi verilebildi. 12 hasta bir yıllık (3 doz) ve 25 hasta altı aylık (2 doz) tedavi aldı. Her iki hasta grubunda atak sıklığında azalma ve EDSS skorlarında düşme saptandı.

Sonuç:

Ocrelizumab tedavisi öncesinde fırsatçı enfeksiyon gelişimi riski, meme kanseri riski ve daha önce kullanılan MS proflaksisi ilaçlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ocrelizumab tedavisinin iyi planlanması ilaç güvenliğini arttırmaktadır ve MS tedavisinde etkin bir tedavi seçeneği olarak yerini almıştır.