55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
OROMANDİBULAR DİSTONİ; DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLER
MEHMET BALAL 1 MELTEM DEMİRKIRAN 1

1- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Distoni, sürekli ve istemsiz kas kasılmalarıyla karakterize ve sıklıkla anormal duruşlara neden olan bir tür hareket bozukluğudur. Oromandibular distoni (OMD) dil, çene, ağız ve yüzün etkilendiği nadir bir fokal distoni türüdür. Bu çalışmada OMD tanısı ile takipli hastaların demografik ve klinik verilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda OMD tanısı ile takipli hastalar alındı. Çalışma retrospektif olarak planlandı ve 2004-2018 yıllarında düzenli kontrollere gelen hastalar alındı. Hastaların demografik verileri kaydedildi. Etoloji, distoni türü, etkilenen kaslar, eşlik eden distoni türleri ve uygulanan tedaviler kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmaya 68 hasta (38 kadın / 30 erkek) alındı. Hastalık süresi 6,05 (1-29) yıl ve hastalık başlama yaşı 42,58 (1-88) idi. Aile öyküsü altı hastada pozitif saptandı. En sık etiyolojik neden idiyopatikti. Dokuz hasta düzeltici manevraya sahipti ve 12 hastada distoni task spesifikti. Distoni türleri arasında en sık lingual ve çene açma distonisi saptandı. Otuz yedi hasta izole OMD iken, 31 hastada ise eşlik eden segmental veya jeneralize distoni vardı.

Sonuç:

OMD kronik seyirli ve yaşam kalitesini etkileyen fokal distoni türüdür. Serimizde literatür ile uyumlu olarak kadın hastalarda daha sık görüldüğü, en sık nedenin idiyopatik olduğu saptandı. Daha önceki çalışmalardan farklı olarak hastalık başlama yaşı biraz daha gençti.