55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA SEMPATİK DERİ YANITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MEHMET DEMİR 1 SAİME FÜSUN DOMAÇ 2

1- DR. YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBEYAZIT DEVLET HASTANESİ
2- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

Obstrüktif Uyku Apne sendromu (OUAS), uyku sırasında üst hava yolunun sürekli olarak tekrarlayan tıkanmaları ile seyreden bir tablodur. OUAS birçok medikal problemlere eşlik etmekte veya neden olmaktadır. OUASta tekrarlayan hipoksi kemoreseptör refleksler aracılığıyla sempatik sistemi aktive ederek otonomik disfonksiyona neden olur. Biz bu çalışmada obstruktif uyku apne sendromlu hastalarda sempatik sudomotor etkilenme olup olmadığını ve hastalık şiddeti ile ilişkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza Eylül 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Merkezinde yapılan polisomnografi sonrasında OUAS veya basit horlama tanısı alan olgular alındı. AHI değerleri <5 olanlar kontrol grubu, 5-15 olanlar hafif OUAS, 15-30 olanlar orta düzeyde OUAS ve 30 üzeri olanlar ağır OUAS olarak kabul edildi. Tüm gece polisomnografi tanısı ile OSAS tanısı almış 94 hasta ve 36 kontrol olgu (basit horlama) bu prospektif çalışmaya kabul edildi. OUAS şiddetine göre ise 25 hafif OUAS, 30 orta OUAS, 39 ağır OUAS’lı hasta alındı. Tüm olguların sempatik deri yanıtları bilateral el, ayak ve boyun sol ve sağ yanından incelendi. Elde edilen yanıtların amplitüd ve latansları ölçüldü.

Bulgular:

Hasta grubu 24 (%25) kadın ve 70 (%75) erkek olmak üzere 96 hastadan ve kontrol grubu 22 kadın (%60) ve 14 (%40) erkek olmak üzere 36 olgudan oluşmuştur. Hasta grubunun yaş ortalaması 44,71±7,7 yıl kontrol grubunun yaş ortalaması 44,56±9,9 yıldır. OUASlı 6 hastada (% 6) ve bir kontrolde (% 2) ellerden SDY elde edilmedi; SDYlerin ellerden elde edilebilirliği hastalar ve sağlıklı kontroller arasında benzerdi (p = 0,672). OSASlı 27 hastada (% 29) boyundan SDY elde edilemezken, sadece dört kontrol olgusunda (% 12, p = 0,03) elde edilemedi. OUASlı hastalarda sağ ve sol eldeki SDY’leri ile boynun sağ ve sol taraflarındaki SDYlerin ortalama amplitüdleri kontrol grubundakilere göre anlamlı olarak düşüktü (p <0.001). Gruplar arasında SDY ortalama latans değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05).

Sonuç:

OUAS hastalarında otonomik disfonksiyon gelişmektedir. OUASta, el ve boyun bölgesinden gelen anormal sudomotor yanıtlarla sempatik disfonksiyon olduğunu göstermektedir. Bu nedenle el ve boyun bölgesinden SDY çalışmaları OUASta sempatik disfonksiyonu göstermek için kolay ve etkili bir yöntem olarak kabul edilebilir.