55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİ (RDW) VE NÖTROFİL LENFOSİT ORANI (NLO) AKUT İSKEMİK İNMEDE ENDOVASKÜLER TEDAVİ SONRASI FONKSİYONEL İYİLEŞME VE 3 AYLIK MORTALİTEYİ ÖNGÖREBİLİR Mİ?
ALPER EREN 1 SEMİH GİRAY 1

1- GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Amaç:

Akut iskemik inmeli hastalarda tedavi yaklaşımımızı belirlerken prognozu da öngörebilmek isteriz. RDW ve NLR gibi rutin hematolojik parametrelerin iskemik inmenin prognozu ile ilişkili olduğu bir çok çalışmada ortaya konmuştur. Biz de bu çalışmamızda akut iskemik inmeli hastalarda endovasküler tedavi kararı verirken RDW ve NLR’nın fonksiyonel iyileşme ve 3 aylık mortaliteyi öngörmede bir belirteç olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırdık.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2015-Aralık 2018 yılları arasında kliniğimizde endovasküler olarak tedavi edilen 275 anterior sirkülasyon inmesinin verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya alınan tüm hastaların başvuruda ki rutin hematolojik ve biyokimyasal testleri, NIHSS skorları, DSA’de oklüzyon lokalizasyonları, tedavi yöntemi ve 3. ay mRS skorları değerlendirildi. Tüm hastaların başvuruda ki nötrofil/lenfosit oranları hesaplandı ve RDW değerleri kaydedildi. mRS≤2 mükemmel sonuç olarak kabul edildi. Analizlerde SPSS 22.0 Windows versiyonu paket programı kullanılmıştır. P<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya alınan hastaların %53,1’i kadın (n=146), %46,9’u erkek (n=129) ve ortalama yaş 64,4±13,3’tü. Başvurudaki NIHSS skorları ortalama ve ortanca değerleri 16±5 idi. 3.ay mRS 2 ve altında olanların oranı %36,4, 3.ay mortalite oranı %34,5 idi. mRS ≥3 olan grupta NLO 6,69±5,99 ve RDW ortalaması 15,06±2,28 ile anlamlı olarak yüksekti (p=0,003, p=0,009). Yine 3 ay içerisinde ex olan hasta grubunda NLO 7,39±7,17 ve RDW ortalaması 15,32±2,45 ile anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,028, p=0,003).

Sonuç:

Standart bir tam kan sayımından elde edilen RDW ve NLO ucuz ve kolay uygulanabilir parametrelerdir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda NLO’nın serebrovasküler hastalıklarda prognozla ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. Biz de çalışmamızda RDW ve NLO’nın endovasküler olarak tedavi ettiğimiz akut inmeli hastalarda klinik iyileşme ve 3 aylık mortalite ile ilişkili olduğunu gösterdik.