55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KORTİKAL ENFARKTA BAĞLI DÜŞÜK AYAK OLGUSU
LEVENT ÖCEK 1 ÖZGE ÖCEK 2

1- UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Amaç: Akut gelişen düşük ayak kliniği ile başvuran olgularda ön planda travma, periferik sinir hasarı, alt motor nöron lezyonları, omurilik patolojileri, nöromusküler hastalıklar ve kas hastalıkları düşünülür. Buna ek olarak santral sinir siteminin akut lezyonlarında da somototopik yerleşim nedeniyle olgular izole düşük ayak ile karşımıza gelebilir. Ancak duyu kusuru olmaksızın izole motor defisit ile ortaya çıkan bu durum ender görülür. Yöntem: Burada manyetik rezonas görüntüleri (MRG) ile gösterilmiş kortikal enfarkta bağlı izole akut düşük ayak kliniği ile prezente olan bir hastayı paylaşmak istedik. Sonuçlar: 59 yaşında, bilinen kronik hastalık ve travma öyküsü olmayan erkek hasta yaklaşık 6 saat önce başlayan sol ayağını sürüme, yürürken terliğinin ayaktan çıkması yakınması ile acil servise başvurdu. Özgeçmiş ve soygeçmişte özellik yoktu. Sistemik muayenesi normal olan hastanın ilk ölçülen tansiyonu 160/80 mmHg, ateşi 36.5 0C idi. Nörolojik muayenesinde, ayak plantar ve dorsal fleksiyonu 1/5 olarak saptandı. Babinski işareti sol tarafta ekstansör idi. Patellar ve aşil refleksleri solda hiperaktif olarak alındı. Yüzeyel ve derin duyu muayenesi normaldi. Düşük ayak nedeni ile sağda stepaj tarzında yürüyüşü vardı. Diğer muayene bulguları normal sınırlarda idi. Beyin bilgisayarlı tomografisi normal idi. Kranial MRG incelemede, difüzyon ağırlıklı görüntülerde sağ presantral girus medialinde derin yerleşimli motor homonkulusun ayak bilek hareketi ile ilgili bölüme sınırlandırılmış kortikal laküner akut enfarkt alanı saptandı (Resim 1). Rutin laboratuar incelemede anormal bulgu saptanmadı. EMG’sinde normal elektrofizyolojik bulgular elde edildi. Mevcut klinik tablonun MRG’de görülen akut anterior serebral arter enfarktı ile uyumlu olduğu değerlendirildi. Tartışma: İzole düşük ayak ile başvuran hastalarda ayrıntılı öykü ve nörolojik muayene yapılmaz ise hastanın tanısının kolayca periferik bir lezyona bağlı olarak geliştiği ön planda düşünülebilir. Bu durum tedavide gecikmeye ve enfarktüsün progresyonuna yol açabilir. İzole düşük ayak bulgusunun santral lezyona ikincil olabileceği akılda tutulmalı gerekli durumlarda doğru görüntüleme yöntemlerine başvurulmalıdır.