55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MİGREN İLE PREZENTE OLAN BİR VERTEBRAL ARTER DİSEKSİYONU OLGUSU
Sibel ÖZDEMİR 1 Esra ACIMAN DEMİREL 1 Ulufer ÇELEBİ 1 Bilge PİRİ ÇINAR 1 Mustafa AÇIKGÖZ 1 Hüseyin Tuğrul ATASOY 1

1- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
 
Olgu:

GİRİŞ: Baziler arter migreni olarak bilinen , beyin sapı auralı migren nadir bir migren formudur. Ayırıcı tanıda serebrovasküler hastalıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Vertebral arter diseksiyonları (VAD) travmaya bağlı veya spontan gelişebilir. İskemik bulgularla ilişkili olabilir. Baş ağrısı sık görülen bir semptomdur. Tanıda dopler ultrason ve anjiografi kullanılabilir. Kliniğimize başvuran auralı migren tanılı bu olgu ile migrenöz bulguların VAD ile karışabileceğini vurgulamayı amaçladık. OLGU: Otuz sekiz yaş erkek, beyin sapı auralı migren tanılı hasta, önceki migren ataklarına benzer öykü ile bir haftadır olan sol oksipitoparietalde, ensede ve oküler bölgede migrenöz ağrı, bulantı kusma, baş dönmesi, dengesizlik, sol yüz yarımı ve kolda uyuşma şikayeti ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde sol yüz yarımında ve sol kolda hipoestezi dışında doğaldı. Vital değerleri, genel sistem muayenesi, kan tetkikleri normaldi. Kranial bilgisayarlı tomografi (BT) , difüzyon magnetik rezonans (MR), karotis ve vertebral arter dopler ultrasonografi (US) normal saptandı. Şikayetlerinin devam etmesi ve muayenesinde sol üst ekstemite kas gücünün 4/5’ e gerilemesi sebebiyle beyin BT, MR ve beyin-boyun MR-anjio yapıldı. Sol medulla oblongata bölgesinde difuzyon kısıtlılığı şüpheli görünümü ve sol vertebral arter distalinde diseksiyona bağlı olabilecek görünüm saptandı. Boyun BT-anjio ile kontrol yapıldı, vertebral arter diseksiyonu tanısı konuldu. Girişim önerilmedi. Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi uygulandı. SONUÇ: Vertebral arter diseksiyonunda baş ağrısı sık görülen bir semptom olup, nadiren migrenözdür. İskemik enfarktlar, migrenlerin nadir komplikasyonlarıdır ayrıca migrende artmış iskemi riski bildirilmektedir. Bir metaanalizde migrende iki kat artmış servikal arter diseksiyonu riski bildirilmiştir. Sonuç olarak auralı migren semptomları ile VAD karışabilmektedir.