55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GLİSİN RESEPTÖR ANTİKORU POZİTİF KRİPTOJENİK FOKAL EPİLEPSİ HASTALARININ PERİFERİK KAN HÜCRELERİNİN İMMÜNFENOTİPİK DEĞERLENDİRMESİ
ELİF ŞANLI 1 ECE AKBAYIR 1 CEM İSMAİL KÜÇÜKALİ 1 BETÜL BAYKAN 2 VUSLAT YILMAZ 1 ERDEM TÜZÜN 1

1- SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI, AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL
2- NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL
 
Amaç:

Epilepsi, beyindeki spontan, ani elektrik boşalımlarıyla oluşan nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Son yıllarda epilepsi hastalarının serum ve beyin omurilik sıvılarında, glisin reseptörüne (GlyR) karşı otoantikorlar bulunmuştur. GlyR antikorlarının potansiyel efektör B ve T hücre aracılı immün yanıtlarıyla, etiyolojisi bilinmeyen Kriptojenik Epilepsi patogenezi arasındaki ilişkinin açıklanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza 7 GlyR-Ab pozitif ve 15 GlyR-Ab bulundurmayan olmak üzere 22 Kriptojenik Fokal Epilepsi hastasıyla ve yaş-cinsiyet uyumlu 25 sağlıklı gönüllü dahil edilmiştir. Bireylerin kanlarından periferik kan mononükleer hücreleri izole edilerek akım sitometrisiyle immünfenotiplemeleri yapıldı.

Bulgular:

B, T, NK ve NKT hücre yüzdeleri çalışma grupları arasında fark göstermezken, GlyR-Ab negatif olguların naif B hücrelerinin (CD19+IgD+CD27-) sağlıklı bireylere göre arttığı belirlendi. (p=0,0233). GlyR-Ab pozitif ve negatif olguların immatür B hücrelerinde (CD19+IgD-CD27-) anlamlılığa yakın azalma gözlendi (p=0,0917 ve 0,0458). Plazma (CD19+CD38+CD138+) ve plazmablast (CD19+CD38++CD138-) hücreleri epilepsi hastalarında anlamlı olarak azalırken (p=0,0173 ve 0,0205), GlyR-Ab pozitif ve negatif gruplar ayrıca değerlendirildiğinde sadece plazma hücrelerindeki azalma anlamlı bulundu (p=0,0407). T hücre ve alt tiplerinde CD4+ ve CD8+ T hücrelerde gruplar arasında fark bulunmazken, GlyR-Ab pozitif hastaların CD3+CD4+CD25+ T hücrelerinde (p=0.0178) ve CD3+CD4+CD25high düzenleyici T hücrelerinde (Treg) (p=0.0101) sağlıklı gönüllülere göre artış belirlendi. Dirençli GlyR-Ab pozitif olguların düzenleyici B ve T hücrelerinin de artma eğiliminde olduğu gözlendi.

Sonuç:

GlyR-Ab pozitif epilepsi grubunda antikor üreten efektör B hücre alt gruplarında azalma gözlenirken, bu hücreleri baskıladığı bilinen Breg ve Treg grubunun da tedaviye dirençlilikle orantılı olarak arttığı görülmüştür. Bu bulgular, düzenleyici antiinflamatuvar hücrelerin antikor aracılı epileptogenez mekanizmalarını baskılamak amacıyla arttığını ve antikor aracılı mekanizmaların epilepsi gelişiminde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.