55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI OLAN KADIN HASTALARDA SICAK/SOĞUK HAVA MARUZİYETİNİN BAŞAĞRISININ KLİNİK KARAKTERİSTİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
NERMİN TANIK 1 HİKMET SAÇMACI 1 TÜLİN AKTÜRK 1

1- YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Başağrısını tetikleyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin çoğu hem migren hem de gerilim tipi başağrısı hastalarında ortak ve benzerdir. Bu çalışmanın amacı; migren ve gerilim tipi başağrısı olan kadın hastalarda sıcak/soğuk hava maruziyeti ile ağrının klinik karakteristik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Kesitsel olan bu çalışmaya 167 migren, 115 gerilim tipi başağrısı olan kadın hasta dahil edildi. Hastalar sosyodemografik profili, başağrısının klinik özelliklerini, eşlik eden semptomları ve bunların hava değişimi (sıcak/soğuk) ile olan ilişkisini gösteren bir formla değerlendirildi. Çalışmaya sıcak/soğuk hava maruziyeti nedeniyle başağrısının tetiklendiğini düşünen hastalar alındı

Bulgular:

Migren hastalarında sıcak/soğuk hava maruziyeti ile yaş, vücut kitle indeksi ve başağrısının klinik karakteristik özellikleri arasında istatistiksel anlamlılık saptanmadı (p>0.05). Gerilim tipi başağrısı hastalarında sıcak/soğuk hava maruziyeti ile vücut kitle indeksi arasında anlamlı fark saptanırken (p = 0.013) yaş ve başağrısının klinik karakteristik özellikleri arasında istatistiksel anlamlılık saptanmadı (p>0.05).

Sonuç:

Gerilim tipi başağrısı olan obez hastalarda sıcak havanın başağrısını soğuk havaya kıyasla daha fazla tetiklediği saptandı. Ayrıca migren ve gerilim tipi başağrısı olan hastalarda sıcak/soğuk hava maruziyeti ile ağrının klinik karakteristik özellikleri arasında bir ilişki saptanmadı. Baş ağrısını presipite eden faktörlerin klinisyenler ve hastalar tarafından doğru tanımlanmasının baş ağrısının sıklığının azaltılmasına yardımcı olabileceğini düşünmekteyiz. Bu çalışma migren ve gerilim başağrısı olan hastalarda sıcak/soğuk hava maruziyeti ile başağrısının klinik karakteristik özellikleri ve vücut kitle indeksi arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmadır.