55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DOZ AZALTARAK KESME STRATEJİSİ FİNGOLİMOD SONRASI REBOUND AKTİVİTESİNİ ENGELLER Mİ?
TUNCAY GÜNDÜZ 1 RASHAD İSMAYİLOV 1 MURAT KÜRTÜNCÜ 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ A.D.
 
Amaç:

Fingolimod tedavisinin kesilmesinden sonra hastaların %5-26’sında rebound hastalık aktivitesi (RHA) ortaya çıkmaktadır. RHA’nın önlenmesi için genel geçer kabul görmüş bir ilaç kesme protokolü halen mevcut değildir. Bu çalışmada fingolimodun kesilmesi sonrası RHA gelişiminin önlenmesinde kademeli doz düşürme protokolünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Kliniğimizde fingolimod tedavisi sonlandırılan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi ve RHA gelişen hastalar belirlendi. Hastaların yıllık relaps oranları, EDSS değerleri, ilaç kesilme protokolleri, fingolimod öncesi ve sonrası kullanılan tedavileri ve tedavi süreleri kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmaya fingolimod tedavisi sonlandırılmış toplam117 hasta (86 kadın, 31 erkek) dâhil edildi. Hastaların dokuzunda (%7,7; 7 kadın, 2 erkek) fingolimod kesildikten sonra ağır düzeyde klinik relaps ve aşırı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) aktivitesinin olduğu görüldü. Bu relaps ve radyolojik aktivitenin fingolimod öncesinde geçirilmiş olan ataklara göre daha şiddetli olduğu belirlendi. RHA olan hastalarda fingolimod başlangıcından önceki iki yıl içinde olan medyan yıllık relaps oranı daha yüksekti (1,0 vs. 0,5; p=0,018). Ayrıca, RHA olan hastalarda son relaps ile fingolimod başlangıcı arasındaki medyan süre de daha kısa idi (3 vs. 13 ay; p=0,002). Fingolimod tedavi süresinin, önceki ve sonraki ilaçların RHA’yı öngörmediği saptandı. İlginç olarak, tedavisi aniden kesilen 84 hastanın sekizinde RHA gelişmesine karşın, bir ay gün aşırı doz azalma protokolüne göre kesen 33 hastanın sadece birinde RHA izlendiği saptandı (%9,5 vs. %3; p=0,44).

Sonuç:

Çalışmamız fingolimod kesilmesi sonrası RHA’nın gelişebildiğini göstermektedir. Ayrıca, sonuçlarımız gün aşırı kesme protokolünün, RHA’nın gelişmesini önlemede etkili olabileceğini düşündürmektedir. Hastalık aktivitesi fingolimod öncesinde daha yüksek olan hastalar RHA gelişimine daha yatkın olabilir.