55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSON HASTALARINDA KOGNİTİF BOZULMANIN ARTERYEL SPİN ETİKETLEME MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME TEMELLİ BİYOİŞARETLEYİCİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SENA TUNÇER 1 DİLEK BETÜL ARSLAN 1 TANYA DENİZ İPEK 2 ÖZNUR ASLAN 3 KARDELEN ERYÜREK 4 SEVİM CENGİZ 1 ANİ KIÇIK 4 EMEL ERDOĞDU 5 ZERRİN YILDIRIM 6 ZEYNEP TÜFEKÇİOĞLU 7 BAŞAR BİLGİÇ 7 HAŞMET HANAĞASI 7 AZİZ MÜFİT ULUĞ 1 TAMER DEMİRALP 8 HAKAN GÜRVİT 7 ESİN ÖZTÜRK IŞIK 1

1- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ, İSTANBUL/TÜRKİYE
2- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, İSTANBUL/TÜRKİYE
3- NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, TEKİRDAĞ/TÜRKİYE
4- HULUSİ BEHCET YAŞAM BİLİMLERİ MERKEZİ, NÖROGÖRÜNTÜLEME LABORATUVARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL/TÜRKİYE
5- PSYCHOLOGY AND COGNİTİON RESEARCH INSTİTUTE, BREMEN UNİVERSİTY, BREMEN, GERMANY
6- AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL/TÜRKİYE
7- DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ VE HAREKET BOZUKLUKLARI BİRİMİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL/TÜRKİYE
8- FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL/TÜRKİYE
 
Amaç:

Arteryel spin etiketleme manyetik rezonans görüntüleme (ASL-MRG) tekniği serebral kan akımı (SKA)’nın kontrast madde kullanılmadan nicelleştirebilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada ASL-MRG tekniği kullanılarak, kognitif bir sorunu olmayan (PH-KN), hafif kognitif bozukluğu olan (PH-HKB) ve demansı saptanan (PHD) Parkinson hastaları arasında SKA karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya PH-KN olan 17, PH-HKB olan 18, ve PHD olan 16 hasta dahil edildi. ASL-MRG 3T MR tarayıcısında görüntülendi. SKA haritaları MATLAB ile hesaplandı, ve FMRIB yazılım kütüphanesi (FSL) kullanılarak MNI152 atlası ile eşleştirildi. Serebrumda voksel tabanlı SKA karşılaştırmaları için, yaş öndeğişken olarak alınarak, SPM12 kullanıldı.

Bulgular:

PH-KN grubunun yaş ortalaması 60±10, PH-HKB grubunun yaş ortalaması 63±9, PHD grubunun yaş ortalaması 71±6 idi. PHD grubu PH-HKB’den bilateral medio-dorsal talamus, bilateral ekstrastriat görsel korteks ve sol inferior frontal girusta, orta frontal girusa uzanan alanlarda anlamlı (pFWE<0.003) olarak daha düşük, PH-KN’den aynı alanlarda daha geniş ve sağ ventrolateral prefrontal kortekste, inferior ve orta frontal giruslara uzanan anlamlı (pFWE<0.002) olarak daha düşük SKA saptanmıştır.

Sonuç:

Bu çalışmada PH’da demans evresi kendinden önceki iki kognitif evreden benzer kan akımı azalması örüntüleriyle ayrılmıştır. Buna göre PH’da kognitif bozulmanın bilinen iki altipi olan yürütücü işlevler ve görsel işlevlerin kortikal ve subkortikal bileşenlerinde kan akımı azalıyor gibi görünmektedir.

Bu çalışma TÜBİTAK #115S219, Kalkınma Bakanlığı #2010K120330 ve Boğaziçi Üniversitesi BAP #15222 projeleri tarafından desteklenmiştir