55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİĞİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN YABANCI UYRUKLU HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Cansu Kızılto Güler 1 Hande Peran 1 Cansu Erkol 1 Gökçe Kavasoğlu 1 Ufuk Emre 1

1- ISTANBUL EGİTİM VE ARASTİRMA HASTANESİ
 
Amaç:

Ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin sayısındaki artış, kliniğimizde takip edilen yabancı uyruklu hastaların da artmasına neden olmuştur. Yaşamış oldukları coğrafyalardan göç etmiş bu hastaların değerlendirmesinde bazı hastalıkların bölgesel farklılıklar gösterdiği unutulmamalıdır. Ülkemizde bu konu ile ilgili fazla sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde yatarak tedavi gören yabancı uyruklu hastaların tanı, demografik ve klinik özellikleri ile laboratuar bulgularını geriye dönük değerlendirmeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Ocak 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde yatarak tedavi gören 59 yabancı uyruklu hasta dahil edildi. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, meslek, uyrukları, öz ve soy geçmiş özellikleri, nörolojik tanıları, laboratuar sonuçları, görüntüleme bulguları ve prognozları geriye dönük dosya bilgilerinden kayıt edildi.

Bulgular:

Hastaların 33’ü(%55.9) erkek, 26’sı(%44.1) kadın, yaş ortalamaları 53.17±15.5 idi. Hastaların 25’i Suriye,7’si Türk Cumhuriyeti ülkeleri, 4’ü Afrika kıtası ülkeleri, 7’si Afganistan uyruklu idi. Tanı dağılımlarına bakıldığında hastaların 34’ü iskemik inme, 9‘u hemorajik inme, 4’ü polinöropati, 3’ü demiyelinizan hastalık, 2’si baş ağrısı, 1’i transvers miyelit tanıları ile takip edilmişti. Hastaların uyruklarına göre hastalık dağılımlarına bakıldığında gruplar arasında eşit dağılım olmamakla birlikte Afganistan uyruklu hastalarımızda intrakranial hemorajinin daha fazla olduğu gözlendi. İnme hastalarının kranial görüntülemelerinde ilk üç sırada, 13 Sağ MCA enfarktı, 6 sol talamik kanama, 4 sol MCA enfarktı saptandı. Tüm hastaların yatış süreleri ortalama 12 gün idi. Hastaların büyük çoğunluğu haliyle taburcu edilmişti.

Sonuç:

Çalışmamızda yatan hasta profilimizin büyük bir kısmını oluşturan iskemik inme oranı yabancı uyruklu hastalar arasında da fazla saptandı. İlginç olarak Afganistan uyruklu hastalarda geniş intrakranial kanamaların daha fazla sayıda olduğu gözlendi.