55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AĞIR OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA ALTI AYLIK CPAP TEDAVİSİ AZALMIŞ ALFA GÜCÜ ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR?
DENİZ YERLİKAYA 1 İLAYDA KIYI 1 GÖRSEV G. YENER 2

1- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİMLER ANABİLİM DALI, İZMİR.
2- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR.
 
Amaç:

Bu çalışmada, OSAS olgularında altı aylık CPAP kullanımının, dinlenim durumu EEG’si üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 18-55 yaş aralığında 21 OSAS olgusu ile yaş,eğitim ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 20 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Tüm katılımcıların gözler kapalı dört dakikalık dinlenim durumu EEG kayıtları yapılmış, OSAS olgularının 6 aylık CPAP kullanımı sonrası kayıtları tekrarlanmıştır. EEG datası 2000 ms’lik dilimlere ayrılmış, göz ve kas artefaktları temizlendikten sonra hızlı fourier dönüşümü uygulanmış ve kişi ortalamaları alınmıştır. Ortalamalar üzerinden delta (0,5-3,9Hz) teta (4-7,5Hz) ve alfa (8-13Hz) güç ölçümleri yapılmıştır. EEG datası tekrarlayan ölçümlerde ANOVA ve uyku parametreleri ile elektrofizyolojik ölçümler arasındaki ilişki Pearson Korelasyon analiziyle incelenmiştir.

Bulgular:

Sağlıklı kontroller ile OSAS olgularının başlangıç ölçümleri incelendiğinde yalnızca alfa gücünde Grup x AP x LAT etkileşim etkisi saptanmıştır [F(6,234)=2.986,p=0.032]. İleri analizlerde FZ, F4, CZ ve C4 elektrot yerleşimlerinde OSAS olgularının başlangıç alfa gücünün sağlıklı kontrollere kıyasla düşük olduğu saptanmıştır. OSAS olgularının CPAP öncesi ve sonrası karşılaştırmalarında ise herhangi bir frekans bandında anlamlı fark gözlenmemiştir. Epworth uykululuk ölçeği (EUÖ) skorları CPAP sonrasında anlamlı olarak düşmüştür. EÜO ile delta gücü arasında pozitif alfa gücü arasında negatif korelasyon bulunmuştur. Oksijen desatürasyonu ile delta ve teta gücü arasında pozitif, alfa gücü arasında negatif korelasyon bulunmuştur.

Sonuç:

OSAS’da alfa gücünde gözlenen düşüşün uyku bölünmesinin bir sonucu olabileceği ve kişinin uyku motivasyonundaki artışı yansıtabileceği bildirilmiştir. Ancak, alfa gücü gündüz uykululuğunun yanı sıra hipoksemi indeksleriyle de ilişkili bulunmuştur. Altı aylık CPAP kullanımı sonrasında, gündüz uykululuğu azalırken alfa gücünde fark gözlenmemesi, erken tedavinin önemine işaret etmektedir. *Bu iki yazar çalışmaya eşit düzeyde katkıda bulunmuşlardır.