55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ERKEN BAŞLANGIÇLI VE GEÇ BAŞLANGIÇLI ALZHEİMER HASTALIĞI’NDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE NÖROPSİKOLOJİK TESTLERİN İNCELENMESİ
YAĞMUR ÖZBEK 1 EZGİ FİDE 1 BERRİN ÇAVUŞOĞLU 2 EMEL ADA 3 GÖRSEV G. YENER 4

1- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİMLER ANABİLİM DALI, İZMİR
2- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MEDİKAL FİZİK ANABİLİM DALI, İZMİR
3- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, RADYOLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR
4- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR
 
Amaç:

Altmış beş yaş öncesi görülen erken başlangıçlı AH (EBAH), geç başlangıçlı AH (GBAH)’ye göre daha nadirdir. Bu çalışmada, EBAH ve GBAH olguları ile sağlıklı kontrollerin volümetrik manyetik rezonans görüntüleme (vMRG) ve nöropsikolojik test (NPT) bulgularının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 21 EBAH, 21 GBAH olgusu ile hasta gruplarıyla yaş-eğitim-cinsiyet açısından uyumlu 33 genç ve 26 yaşlı sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Katılımcılara NPT uygulanmış ve MRG taramaları, 1.5 Tesla MRG cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 3D-T1 görüntüler, frontal, ve parietal lobların total hacimleri, total intrakraniyal hacme normalize edilerek, sağ ve sol hipokampus hacimleri hesaplanarak FMRIB Software Library programında analiz edilmiştir.

Bulgular:

Tek-yönlü ANOVA’da total gri madde, total beyaz madde, total beyin, sağ ve sol hipokampus, frontal gri madde ve parietal gri madde hacimlerinde GRUP etkisi gözlenmiştir (Tüm,p<.001). İleri analizlerde, EBAH olgularının sağ ve sol hipokampus hacimlerinin GBAH olgularından fazla olduğu bulunmuştur (Tüm,p<.001). İleri sayı ve geri menzili testlerinde EBAH olgularının skorlarının GBAH olgularına kıyasla düşük olduğu saptanmıştır (Tüm,p<.001). Yaş değişkeninin eşdeğişken faktör olarak alındığı analizlerde, EBAH ve GBAH olgularının NPT ve vMRG ölçümleri arasında fark bulunmamıştır. EBAH olgularının semantik akıcılık skorlarının gri madde, beyaz madde, total beyin ve parietal gri madde hacmiyle yüksek-pozitif korelasyon gösterdiği bulunmuştur (Tüm,p<.007).

Sonuç:

Yaşlanmada hipokampal bölgenin etkilendiği bilinmektedir. GBAH olgularındaki hipokampal atrofinin EBAH olgularına kıyasla fazla olduğu görülse dahi, yaş faktörü kontrol edildiğinde EBAH ve GBAH arasındaki fark ortadan kalkmaktadır. Çalışmamızın bulguları, hipokampal hacimde azalmanın her iki grupta da olduğunu, farklılıklarının yaşa bağlı atrofiden kaynaklanabileceği görüşünü desteklemektedir.