55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KORONER VE KAROTİS KOMBİNE CERRAHİSİ SONRASI SVO GÖRÜLEN BİR OLGUDA TRAKEOSTOMİ SONRASI GÖRÜLEN TRAKEAL LASERASYON
DERYA ADEMOĞLU 1 ÇİLEM BAYINDIR DİCLE 1 BÜŞRA TEZCAN 1 DİLEK KAZANCI 1

1- ANKARA ŞEHİR HASTANESİ YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Koroner Arter Baypas Grefti (KABG) ile karotis endarterektomi (KEA) sonrası SVO görülmesi ciddi ve önemli bir komplikasyondur. Bu olgularda uzamış entübasyon ve / veya weaning zorluğunda trakeostomi açılması gerekliliği doğmaktadır. Olgu: 68 yaşında kadın hasta , KABG ile sol ICA %90 stenoz nedeni ile KEAden opere oldu. Hastada cerrahi sonrası gelişen bilinç bulanıklığı nedeni ile nöroloji bölümünce değerlendirildi. Çekilen Beyin MRG’sinde akut enfarkt tesbit edildi. Takipte ekstübe edilen ve CO2 retansiyonu olan hasta tekrar entübe edildi . Entübasyon süresinin uzaması nedeni ile hastaya perkütan trakeostomi (PT) açıldı. PT’ den 2 hafta sonra hastada dirençli CO2 birikmesi ve mekanik ventilatörde tidal oluşmaması nedeni ile bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopide farinksten itibaren karina 1-2 cm yakınına kadar trakea posterior duvarında laserasyon izlendi. Hastanın trakeostomi kanülü çekilip entübe edildi. Göğüs cerrahisine konsülte edilen hastaya cerrahi tedavi düşünülmedi. Hasta takipte ex oldu. Tartışma: Genel yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) trakeostomi hastaların yaklaşık% 10-15 inde yapılırken, nörolojik YBÜ ve inme hastalarında% 15 ile % 35 arasında değişmektedir. Yoğun bakım hastalarında trakeostomi için ana endikasyon uzun vadeli hava yolu bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bu nedenle trakesotomi ; uzun süreli mekanik ventilasyon ihtiyacı olan durumlarda, başlangıçtaki stabilizasyondan sonra ortaya çıkan üst solunum yolu tıkanıklıklarından kurtulmak için , hava yolunu aspirasyondan korumak için açılabilir . Trakeostomi açılan olgularda kanama, enfeksiyon ve tarkeal stenoz en sık görülen komplikasyonlar iken, pnömotoraks, trakeal halka fraktürü , tarkeal laserayon , trakeal perferosyanda bu olgularda görülebilir. Uzun dönem komplikasyonlar ise trakeal stenoz, trakeomalazi, trakeaözefagial fistül gibi komplikasyonlardır. Sonuç: Perkütan tekniğin daha yaygın kullanılmasıyla, nadir görülen ancak ciddi bir komplikasyon olan posterior trakeal perforasyon veya laserasyonun görülme sıklığı artmıştır. Bu sunum ile Nöroloji YBÜ’ de PT uygulamalrı sonrası gelişebilcek trakeostomi komplikasyonlarına dikkat çekilmek istenmiştir.