55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PLAZMAFEREZ NEDENİYLE İNTERNAL JUGULER VEN KATETERİ TAKILAN HASTADA AKUT GELİŞEN ANİZOKORİ VE PİTOZİS
DOĞAN DİNÇ ÖGE 1 AYŞE İLKSEN ÇOLPAK IŞIKAY 1 NEŞE DERİCİOĞLU 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Giriş: Horner Sendromu (HS) yüze giden sempatik innervasyonun bozulması sonucunda ipsilateral miyozis, pitozis ve anhidrozis ile karakterize bir sendromdur. Hasarın seviyesine göre santral, preganglionik ve postganglionik olmak üzere üçe ayrılır. Serebrovasküler hastalıklar, akciğer tümörü, boyun travması gibi pek çok değişik nedenle ortaya çıkabilir. İnternal juguler ven kateterizasyonu (İJVK) ile ilişkili iyatrojenik HS ender görülen bir durumdur. Bu bildiride plazmaferez uygulaması nedeniyle kateter takılan ve izleminde HS geliştiren bir olgu sunulacaktır. Olgu: 37 yaşında kadın hasta, sezaryen ile doğum sonrası başlayan bilateral simultane optik nevrit tanısıyla 7 gün pulse metilprednizolon tedavisi almış, ancak tedaviye cevapsızlık nedeniyle merkezimize yönlendirilmişti. Muayenesinde görme keskinliği her iki gözde ışık seçme düzeyindeydi, ışık refleksleri alınamıyordu ve pupilleri mid-dilate idi. Hastanın göz kapaklarında asimetri yoktu. Orbita MRGsinde her iki optik sinirde uzun segment kontrastlanma görülmesi üzerine atipik optik nevrit kabul edilip, plazmaferez planlandı. Ameliyathane şartlarında sağ IJVK takılan hastanın ertesi sabah sağ gözünde myozis ve pitozis izlendi. İşlem bölgesine yönelik boyun USG’de hematom vb. lezyon görülmedi. Apraklonidin testi ile sempatik denervasyon saptandı ve hastaya IJVK ilişkili iyatrojenik HS tanısı konuldu. Plazmaferez sonrası IVIg verilen hastanın görme keskinliği sağ: 20/30, sol: 20/50 düzeyine geldi. Sekel olarak sağ gözde pitozis ve miyozis ile hasta taburcu edildi. Yorum: İJVK ilişkili iyatrojenik HS kateterizasyonun nadir görülen bir komplikasyonudur (%2). Semptomlar işlemi takiben birkaç saat ile 19 gün arasında gelişmektedir. Tekrarlayan ponksiyonlar, ultrason kullanmadan kateter açılması, yanlışlıkla karotise girilmesi ve hematom oluşumu iyatrojenik HS riskini artırmaktadır. Hastalar İJVK sonrasında akut gelişen ptozis ve anizokori yönünden yakın takip edilmelidir.