55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HASTA BİNA SENDROMU VE NÖROLOJİK SEMPTOMLAR
MAİDE NUR YILMAZ 1 CİHAD DÜNDAR 1

1- ONDOKUZ MAYIS TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Dış ortam havasındaki zararlı bioaerosoller,kimyasal bileşenler,organik, inorganik kirleticiler kadar insanların gündelik hayatlarının büyük bir kısmının geçtiği iç ortamların hava kirliliği de büyük bir sorun teşkil etmekte ve birçok nörolojik yakınmaya sebep olmaktadır; bu derlemeyle hasta bina sendromu etyolojisine,semptomlarına ve alınması gereken önlemlere dikkat çekmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Araştırmanın verisi internet ortamında literatür taramasıyla toplanmıştır.

Bulgular:

Hava kirliliği önemli nörolojik hastalıklara da zemin hazırlayan küresel bir halk sağlığı sorunudur. İç mekanlardaki hava kirleticileri gazlar ve biyoaerosollar olarak iki grup altında toplanabilir. Gazlar; karbondioksit (CO2), karbon monoksit (CO), azot dioksit (NO2), ozon (O3), kükürt dioksit (SO2), formaldehit, uçucu organik bileşikler ve radondur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 1982 yılında, hasta bina sendromunda görülen semptomları 5 kategori altında listelemiştir: 1. Göz, burun ve boğazda tahriş 2. Nörolojik semptomlar: baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, fiziksel ve zihinsel yorgunluk, hafıza kaybı, konsantrasyon eksikliği. 3. Deride gözlenen tahriş: deride kızarıklık, ağrı, kaşıntı ve kuruluk. 4. Nedeni belli olmayan aşırı duyarlılık reaksiyonları: astım olmayan kişilerde astım benzeri semptomlar, göz ve burun akıntısı. 5. Koku ve tat bulguları: koku ve tat duyusunda değişiklikler. Bu semptomlar bina içinde girildikten belli bir süre sonra başlar ve iç ortamın terk edilmesiyle düzelme eğilimindedir.

Sonuç:

Hastanın mesleki ve iç ortam fiziksel koşulları hakkında anemnezinin alınması semptomlarının etyolojisini aydınlatmaktadır. Hasta bina sendromuna bağlı olarak görülen semptomları azaltabilmek için; kirletici emisyonlarının azaltılması ve uygun iklimlendirme şartlarının sağlanması gereklidir.Bu durumda yeşil bina uygulamaları ve çalışanlar için iş sağlığı güvenliği uygulamaları önem kazanmaktadır.