55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI GÖRÜLEN İNTRASEREBRAL KANAMA OLGU SUNUMU
DERYA ADEMOĞLU 1 ÇİLEM BAYINDIR DİCLE 1 İBRAHİM MUNGAN 1 BÜŞRA TEZCAN 1 DİLEK KAZANCI 1

1- ANKARA ŞEHİR HASTANESİ YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Karaciğer transplantasyonundan sonra nörolojik komplikasyon ve hastalıklar görülebilir ve de bu olguların klinik tabloları karmaşıktır. Karaciğer(KC) nakilli olguların yaklaşık % 8-47sinde çeşitli nörolojik komplikasyon yaşadıkları bildirilmiştir . KC transplantasyonu sonrası ; diffüz ennsefalopati, serebrovasküler olay , enfeksiyon gibi nörolojik komplikasyonlar ile immunosupresanlarla indüklenen nörotoksisite ve periferik sinir hasarı hastaların sağkalımı, sakatlık ve yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. OLGU: 61 yaşında kadın hasta; özgeçmişinde bipolar bozukluk, KOAH ve kriptojenik siroz tanıları mevcut. Hastaya Ağustos 2019 da KC nakli yapıldı. Operasyondan 2 gün sonra bilincinde açılma olmaması üzerine nöroloji bölümüne konsülte edilen hastanın çekilen beyin BT de mezensefalondan talamusa kadar uzanan kanama tesbit edildi. Hastanın INR:1,8, trombosit 16.000 idi. TARTIŞMA: Son 20 yılda, son dönem organ yetmezliği olan birçok hasta organ naklinden faydalanmaktadır. Ancak nakil sonrası görülebilen serebrovasküler olaylar, özellikle intrakranial kanama, ciddi kaygı oluşturan nörolojik komplikasyonlardandır. Karciğer nakli sonrası bildirilen klinik serebrovasküler komplikasyon insidansı % 1.7 -% 6.5 olup serebrovasküler komplikasyonların veya intrakranial kanamanın mortalite oranı % 57 -% 100 olarak bildirilmektedir. Karaciğer nakil adaylarının çoğu, karaciğer hastalıklarının son evresinde olup, karaciğer yetmezliği dahil, preoperatif karaciğer fonksiyon bozukluğu, trombositopeni ile pıhtılaşma faktörlerinin yokluğuyla sonuçlanır. Ayrıca, postoperatif erken dönemde karaciğer fonksiyonu normal seviyeye hemen dönmeyebilir. SONUÇ: Postoperatif erken dönemde koagülopati, metabolik bozukluk veya çoklu organ yetmezliği varlığında, karaciğer nakil alıcılarında masif intraserebral hemoraji görülme oranı artmaktadır.