55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HEMOGLOBİN DÜZEYİ 4,1 G/DL OLAN AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTADA IV TPA DENEYİMİ
OKAN SÖKMEN 1 SAHİB ROVSHANOV 1 GÖKÇE AYHAN 1 E.MURAT ARSAVA 1 M.AKİF TOPÇUOĞLU 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI,ANKARA
 
Özet:

Giriş: İntravenöz doku plazminojen aktivatörü(IV tPA) akut iskemik inmede standart olup, güncel rehberlerde tedavi öncesi mutlaka yapılması gereken kan testlerinin kan şekeri(tüm hastalarda) ve INR (oral antikoagülan alanlarda) olduğu ifade edilmektedir. Temel kan testlerinin (hemoglobin, trombosit gibi) sonucu hasta IV tPA infüzyonu almakta iken elimize ulaşmaktadır. Eğer hastanın hemoglobin değeri çok düşük ( bu olguda 4,1 gr/dL) gelirse infüzyonu durdurur musunuz yoksa devam mı edersiniz? Bu nadir olgu temelinde güncel IV tPA uygulaması paradigmasının yorumunu yapıyoruz. Olgu: Bilinen hastalığı olmayan 38 yaşındaki kadın, 2 saatlik sağ tarafta kuvvetsizlik, ağız köşesinde eğilme ve konuşma bozukluğuyla (NIHSS 7) başvurdu. Beyin-boyun bilgisayarlı tomografi anjiografide major damar oklüzyonu saptanmayan hastanın difüzyon ağırlıklı görüntülemelerde(DAG) sol presantral gyrusta akut difüzyon kısıtlılığı izlendi. DAG- FLAIR uyuşmazlığı(mismatch)bulunması üzerine olayın 165.dakikasında, 70kg olan hastaya 6,3mg bolus ve ardından 56,7mg 1 saatlik IV tPA infüzyonu başlandı.IV tPA 10.dakikasında semptomları düzelen hastanın 30. dakikada dizartrisi kötüleşti. Bu sırada Hb değeri 4,1g/dl olarak elimize ulaştı. Infüzyonu kesilen hastada beyin BT’de kanama izlenmedi. Toplamda 34.7mg tPA verildi.İnme ünitesindeki klinik seyir sorunsuz geçti, hasta tamamen düzeldi(mRS 0), inme etyolojisi saptanamadı. Aneminin nedeni hipermenore olarak tespit edildi. Tartışma:Ağır anemili(Hb<8 gr/dL) olgularda IV tPA uygulamasının güvenli olduğu düşünülmektedir.Ekstrem değerlere dair literatürde deneyim çok azdır.Sunulan olgu olasılıkla literatürdeki IV tPA verilmiş olan en düşük hemoglobin değerine sahiptir. Anemi kollateral statusu ve penumbral dokuya oksijen sunumunu düşürerek infarktın kaderini olumsuz etkiler. Bu nedenle, bu hastalarda da IV tPA’nın vakit geçirmeden verilmesi yararlı olur. Ama,aneminin nedeni henüz tespit edilmemiş ve kontrol altına alınamamış bir nedene bağlı aktif kanama ise nöroloğun açmazı da bu noktada başlamaktadır.